..::: ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง :::...
หัวข้อข่าว เรื่อง
ITA2564 EB9 ข้อ 3 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564
ITA2564 EB9 ข้อ 4.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบรายงานสรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564
ITA2564 EB9 ข้อ 4.2 รายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564
ITA2564 EB9 ข้อ 5 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 - Copy
ITA2564 EB 7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ITA2564 EB 7 ข้อ 3แนวทางการบริหารเจ้าหน้าที่ผลงานต่ำ
ITA2564 EB 7 ข้อ 2 มาตรการแนวทางการบริหารเจ้าหน้าที่ผลงานต่ำ
ITA2564 BE 7 บันทึกชี้แจง ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ITA2564 EB 18 ข้อ 1.2 แก้ไข
ITA2564 EB 18 ข้อ 2.1 แก้ไข
ITA2564 EB 1 อยู่ใต้ EB 2 คลิกมุมขวามือ "คำว่าคลิกอ่านข่าวทั้งหมด" ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเว็บไซต์ยังไม่ได้ปรับปรุง
ITA2564 EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.4 หน้าและอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.7 ข้อมูลการติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.11 พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารรสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.14 อินโฟกราฟิคคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารรสุข
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
ITA2564 EB 2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ITA2564 EB 2 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล
ITA2564 EB 2 ข้อ 3.1
ITA2564 EB 2 ข้อ 3.2
ITA2564 EB 2 ข้อ 3.3
ITA2564 EB 2 ข้อ 3.4
ITA2564 EB 2 ข้อ 3.5
ITA2564 EB 2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
ITA2564 EB 2 ข้อ 5 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน
ITA2564 EB 2 ข้อ 6 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต ประพฤติมิชอบ
ITA2564 EB 2 ข้อ 7 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการทุจริตประพฤติมิชอบ
ITA2564 EB 2 ข้อ 8 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ITA2563 EB 2 ข้อ 9.9.1 รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี64
ITA2564 EB 2 ข้อ 9.9.2 ประกาศเผยแพร่เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ITA2564 EB 2 ข้อ 9.9.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ITA2564 EB 2 ข้อ 9.9.4 เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ITA2564 EB 2 ข้อ 9.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564
ITA2564 EB 2 ข้อ 10 คู่มือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ งานคุ้มครอง
ITA2564 EB 2 ข้อ 11 กระบวนการจัดการวิธีการยื่นขออนุญาตด้านสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ITA2564 EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ITA2564 EB 1 ข้อ 1 เรื่อง เรื่องขอพิจารณาลงนามในประกาศ และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
ITA2564 EB 1 ข้อ 1.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่
ITA2564 EB 1 ข้อ 2 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ITA2563 EB 1 ข้อ 3 เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ITA2564 EB 1 ข้อ 4 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
ITA2564 EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA2564 EB 3 ข้อ 1
ITA2564 EB 3 ข้อ 2
ITA2564 EB 4 หน่วยงานมีมาตราการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ITA2564 EB 4 ข้อ 1.1
ITA2564 EB 4 ข้อ 1.2
ITA2564 EB 4 ข้อ 1.2.1
ITA2564 EB 4 ข้อ 1.3
ITA2564 EB 4 ข้อ 1.4
ITA2564 EB 4 ข้อ 2.1
ITA2564 EB 4 ข้อ 2.2
ITA2564 EB 4 ข้อ 3.1
ITA2564 EB 4 ข้อ 3.2
ITA2564 EB 4 ข้อ 4.1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1
ITA2564 EB 4 ข้อ 4.2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2
ITA2564 EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ITA2564 EB 5 ข้อ 1
ITA2564 EB 5 ข้อ 2
ITA2564 EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA2564 EB 6 ข้อ 1
ITA2564 EB 6 ข้อ 2
ITA2564 EB 7หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผุ้มีผลสัมฤทธิ์ปฏิบัติงานต่ำ
ITA2564 EB 7 ข้อ 1
ITA2564 EB 7 ข้อ 2
ITA2564 EB 7 ข้อ 3.1
ITA2564 EB 7 ข้อ 3.2
ITA2564 EB 7 ข้อ 3.3
ITA2564 EB 7 ข้อ 3.4
ITA2564 EB 7 ข้อ 4
ITA2564 EB 7 ข้อ 5
ITA2564 EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
ITA2564 EB 8 ข้อ 1
ITA2564 EB 8 ข้อ 2
ITA2564 EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
ITA2564 EB 9 ข้อ 1.1
ITA2563 EB 9 ข้อ 1.2
ITA2564 EB 9 ข้อ 1.3
ITA2564 EB 9 ข้อ 2
ITA2564 EB 9 ข้อ 3
ITA2564 EB 9 ข้อ 4
ITA2564 EB 9 ข้อ 5
ITA2564 EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
ITA2564 EB 10 ข้อ 1
ITA2564 EB 10 ข้อ 2
ITA2564 EB 10 ข้อ 3
ITA2564 EB 10 ข้อ 4
ITA2564 EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
ITA2564 EB 11 ข้อ 1
ITA2564 EB 11 ข้อ 2
ITA2564 EB 11 ข้อ 3
ITA2564 EB 11 ข้อ 4
ITA2563 EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผุู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามาร่วมดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ITA2564 EB 12 ข้อ 1.1
ITA2564 EB 12 ข้อ 1.2
ITA2564 EB 12 ข้อ 2
ITA2564 EB 12 ข้อ 3
ITA2564 EB 12 ข้อ 4
ITA2564 EB 12 ข้อ 5
ITA2564 EB 12 ข้อ 6
ITA2564 EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการและรับบในการป้องกันการรับสินบน
ITA2564 EB 13 ข้อ 1
ITA2564 EB 13 ข้อ 2.1
ITA2564 EB 13 ข้อ 2.2
ITA2564 EB 13 ข้อ 2.3
ITA2564 EB 13 ข้อ 2.4
ITA2563 EB 13 ข้อ 2.5
ITA2564 EB 13 ข้อ 2.6
ITA2564 EB 13 ข้อ 3
ITA2563 EB 13 ข้อ 4
ITA2564 EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ ถูกต้อง
ITA2564 EB 14 ข้อ 2
ITA2564 EB 14 ข้อ 3
ITA2564 EB 14 ข้อ 4
ITA2564 EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
ITA2564 EB 15 ข้อ 1
ITA2564 EB 15 ข้อ 2
ITA2564 EB 15 ข้อ 3
ITA2564 EB 15 ข้อ 4
ITA2564 EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
ITA2564 EB 16 ข้อ 1
ITA2564 EB 16 ข้อ 2
ITA2564 EB 16 ข้อ 3
ITA2564 EB 16 ข้อ 4
ITA2564 EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
ITA2564 EB 17 ข้อ 1
ITA2564 EB 17 ข้อ 2.1
ITA2564 EB 17 ข้อ 2.2
ITA2564 EB 17 ข้อ 2.3
ITA2563 EB 17 ข้อ 3.1
ITA2564 EB 17 ข้อ 3.2
ITA2564 EB 18 หน่วยงานมีรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบติการป้องกัน ปราบปราบการทุจริตแลพประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
ITA2564 EB 18 ข้อ 1.1
ITA2564 EB 18 ข้อ 1.2
ITA2564 EB 18 ข้อ 2.1
ITA2564 แบบฟอร์ม 2
ITA2564 แบบฟอร์ม 3
ITA2564 EB 18 ข้อ 2.2
ITA2564 EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ITA2564 EB 19 ข้อ 1
ITA2564 EB 19 ข้อ 2
ITA2564 EB 19 ข้อ 3
ITA2564 EB 19 ข้อ 4
ITA2564 EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตราการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ITA2564 EB 20 ข้อ 1
ITA2564 EB 20 ข้อ 2
ITA2564 EB 20 ข้อ 3
ITA2564 EB 20 ข้่อ 4
ITA2564 EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ITA2563 EB 21 ข้อ 1.1
ITA2564 EB 21 ข้อ 1.2
ITA2564 EB 21 ข้อ 2
ITA2564 EB 21 ข้อ 3
ITA2564 EB 21 ข้อ 4
ITA2564 EB 21 ข้อ 5
ITA2564 EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
ITA2564 EB 22 ข้อ 1.1
ITA2564 EB 22 ข้อ 1.2
ITA2564 EB 22 ข้อ 2
ITA2564 EB 22 ข้อ 3
ITA2564 EB 22 ข้อ 4
ITA2564 EB 22 ข้อ 5
ITA2564 EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนามชมรม STRONG
ITA2564 EB 23 ข้อ 1
ITA2564 EB 23 ข้อ 2
ITA2564 EB 23 ข้อ 3
ITA2564 EB 23 ข้อ 4
ITA2564 EB 24 ข้อ 1
ITA2564 EB 24 ข้อ 2
ITA2564 EB 24 ข้อ 3
ITA2564 EB 24 ข้อ 4
ITA2564 EB 24 ข้อ 5
ITA2564 EB 2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน(1)
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.14 อินโฟกราฟิคคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารรสุข
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.2 Link นโยบายของผู้บริหาร
ITA2564 EB16-ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน และ Print Screen
ITA2564 EB16-ข้อ4 ภาพถ่ายประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
ITA2564 EB16-ข้อ3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
ITA2564 EB16-ข้อ2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
ITA2564 EB16-ข้อ1 บันทึกอนุญาตเผยแพร่
ITA2564 EB19 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และ Print screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ITA2564 EB19 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ITA2564 EB19 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปี 2563
ITA2564 EB19 ข้อ 2 สรุปรายงานการประชุมฯ
ITA2564 EB19 ข้อ 2 สรุปรายงานการประชุมฯ
ITA2564 EB19 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
ITA2564 EB 20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
ITA2564 EB 20 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม
ITA2564 EB 20 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียน
ITA2564 EB 20 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน
ITA2564 EB 20 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ITA2564 EB21 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และ Print screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ITA2564 EB21 ข้อ 5 ภาพถ่ายประกอบ
ITA2564 EB21 ข้อ 4 รายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563
ITA2564 EB21 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบรายงานสรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563
ITA2564 EB21 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563
ITA2564 EB21 ข้อ 1.2 บันทึกลงนาม ขออนุมัติจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563
ITA2564 EB21 ข้อ 1.1 บันทึกลงนาม ขออนุมัติจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563
ITA2564 EB 23 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
ITA2564 EB 23 ข้อ 4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรมอย่างต่อเนื่อง
ITA2564 EB 23 ข้อ 3 รายชื่อ สมาชิกของชมรม STRONG รักษ์องค์กร
ITA2564 EB 23 ข้อ 2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่มชมรม STRONG กลุ่มรักองค์กร
ITA2564 EB 23 ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
ITA2564 EB 6ข้อ3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ITA2564 EB6 ข้อ 2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ITA2564 EB 6 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ITA2564 EB 4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศและปลดประกาศ
ITA2564 EB 4 ข้อ 4.2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2
ITA2564 EB 4 ข้อ 4.1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1
ITA2564 EB 4 ข้อ 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์
ITA2564 EB 4 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่
ITA2564 EB 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ITA2564 EB 4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่
ITA2564 EB 4 ข้อ 1.3 แผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ITA2564 EB 4 ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
ITA2564 EB 4 ข้อ 1.1 เผยแพร่แผน บันทึกข้อความลงนามคำส่ง และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่ –
ITA2564 หลักฐานการประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก
ITA2564 EB 8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น ดีมาก
ITA2564 EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่
ITA2564 Link แสดงหลักฐาน EB 1
ITA2564 EB5 ข้อ3 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานน
ITA2564 EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สคร.๑) ในทุกๆไตรมาส
ITA2564 EB5 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ITA2564 EB 2 ข้อ 12 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ITA2564 EB 2 ข้อ 11 กระบวนการจัดการวิธีการยื่นขออนุญาตด้านสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ITA2564 EB 2 ข้อ 10 คู่มือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ งานคุ้มครอง
ITA2564 EB 2 ข้อ 9.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564
ITA2564 EB 2 ข้อ 9.9.4 เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ITA2564 EB 2 ข้อ 9.9.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ITA2564 EB 2 ข้อ 9.9.2 ประกาศเผยแพร่เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ITA2564 EB 2 ข้อ 9.9.1 รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี63
ITA2564 EB 2 ข้อ 8 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ITA2564 EB 2 ข้อ 7 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการทุจริตประพฤติมิชอบ
ITA2564 EB 2 ข้อ 6 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต ประพฤติมิชอบ
ITA2564 EB 2 ข้อ 5 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน
ITA2564 EB 2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
ITA2564 EB 2 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล
ITA2564 EB 2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.14 อินโฟกราฟิคคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารรสุข
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารรสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.11 พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.7 ข้อมูลการติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.4 หน้าและอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
ITA2564 EB3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงานน
ITA2564 EB3 ข้อ 2(2.1,2.2,2.3,2.4)รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี63 เถิน
ITA2564 EB3 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างเถิน ประจำปี'ประจำปีงบประมาณ 2563
ITA2564 EB1 ข้อ 5 เรื่อง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล1
ITA2564 EB1 ข้อ 4 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
ITA2564 EB1 ข้อ 3 เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ITA2564 EB1 ข้อ 2 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ITA2564 EB1 ข้อ 1 เรื่อง เรื่องขอพิจารณาลงนามในประกาศ และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
ITA2563 EB1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตเผยแพร่
ITA2563 EB 2 ข้อ 4 print screen ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
ITA2563 EB2 ข้อ 3.3 เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ITA2563 EB2 ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA2563 EB 2 ข้อ 3.1 เผยแพร่แผนจัดซื้อ
ITA2563 EB2 ข้อ 2 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ
ITA2563 EB 2 ข้อ 1 มาตรการกำกับดูแลอำเภอเถิน
ITA2563 EB 1 ข้อ 3 ข้อ 3.3 print screen ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
ITA2563 EB 1 ข้อ 3 ข้อ 3.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ITA2563 EB 1 ข้อ 3 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
ITA2563 EB1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง
ITA2563 EB 15 ข้อ 4 print screen ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
ITA2563 EB 15 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
ITA2563 EB 15 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
ITA คู่มือระบบการป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ประจำปี 2562