• บริการห้องคลอด
  • บริการห้องฉุกเฉิน
  • ลดถุง ลดร้อน
  • บริการด้วยน้ำใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  • ..:: ประกาศ ::..

  • ..:: จัดซื้อ / จัดจ้าง ::..

  • ..:: รับสมัครงาน ::..

  • ..:: ประชุม/สัมมนา/อบรม ::..

  • ..:: ความรู้ทั่วไป ::..

บริหาร ->

แผนแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

บริหาร ->

เผยแพร่แจ้งผลการอนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2562

บริหาร ->

แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลเถิน

สารสนเทศ ->

คู่มือ และการสมัครใช้งานโปรแกรมส่งต่อการรักษาผู้ป่วย Thai COC

บริหาร ->

รายงานผลการปฏิบัติงานผุู้ป่วยนอก 6 เดือน ตค 60-มีค 61)

บริหาร ->

เผยแพร่คู่มือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก รพ.เถิน

บริหาร ->

เผยแพร่ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

บริหาร ->

เผยแพร่กิจกรรมดำเนินงานด้านความโปร่งใสในการทำงาน เจ้าหน้าที่คนรักดี

บริหาร ->

เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

บริหาร ->

เผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

บริหาร ->

เผยแพร่รายงานการแก้ไขปรับปรุงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

บริหาร ->

เผยแพร่การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก รพ.เถิน

บริหาร ->

เผยแพร่แผนปฏิบััติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปีงบ 2561

บริหาร ->

เผยแพร่ รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลเถิน ปี 2560

บริหาร ->

เผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน งบ 2561 ไตรมาสที่ 1-2

บริหาร ->

เผยแพร่รายงานผลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ตค 60-มีค 61

บริหาร ->

เผยแพร่ คำสั่งคณะกรรมการความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลเถิน

บริหาร ->

เผยแพร่แผนผังระบบรับ และ จัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลเถิน

บริหาร ->

รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ป่วยนอก 5 เดือน (ตค60-กพ 61) 2

บริหาร ->

รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ป่วยนอก 5 เดือน (ตค60-กพ 61) 1

บริหาร ->

แนวทางคู่มือการปฏิบัติงานงานผู้ป่วยนอก

บริหาร ->

แผนผังการให้บริการงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเถิน

บริหาร ->

แผนผังโรงพยาบาลเถิน

พัสดุ ->

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 20 รายการ e-bidding

บริหาร ->

ประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสใการบริหารราชการของจังหวัดลำปาง

บริหาร ->

ประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฯ

พัสดุ ->

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (สขร.)

พัสดุ ->

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (สขร.)

พัสดุ ->

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

พัสดุ ->

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

พัสดุ ->

ร่างประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ)

พัสดุ ->

เปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ)

พัสดุ ->

เผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุนเงินนอกประมาณเงินบำรุ)

พัสดุ ->

เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตค 61 และ พย 61

บริหาร ->

เผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง มาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลเถิน

บริหาร ->

เผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2562

บริหาร ->

เผยแพร่มาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

บริหาร ->

เผยแพร่ประกาศสำนักงานปลักกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

พัสดุ ->

เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

พัสดุ ->

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2562

พัสดุ ->

เผยแพร่รายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

พัสดุ ->

ประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง มาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุ ->

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (สขร.)

พัสดุ ->

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ (MEDICAL GAS SYSTEM) (ครั้งที่ 3)

พัสดุ ->

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1)

บริหาร ->

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป โรงพยาบาลเถิน ประจำปี 2562 (2)

บริหาร ->

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป โรงพยาบาลเถิน ประจำปี 2562 (1)

พัสดุ ->

เปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล)

พัสดุ ->

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

พัสดุ ->

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 (สขร.1)

พัสดุ ->

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 (สขร.1)

พัสดุ ->

เผยแพร่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำาปาง เรื่อง มมตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561

->

->

กลุ่มการพยาบาล ->

การกระตุ้นโภชนาการเพื่อป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย

บริหาร ->

กิจกรรม คัดเลือกทหาร 2 เมษายน 2561

บริหาร ->

กิจกรรม คัดเลือกทหาร 2 เมษายน 2561 (2)

บริหาร ->

กิจกรรม งานขันโตก รพ.เถิน

บริหาร ->

กิจกรรม ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ โรงพยาบาลเถิน

บริหาร ->

กิจกรรม เตียวกะกันหกกะดีตี้เมืองเถิน

บริหาร ->

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน สป.

สารสนเทศ ->

คู่มือห้องเก็บเงินระบบ HOSxP

กลุ่มการพยาบาล ->

ผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการอาการปวดผู้ป่วยหลังผ่าตัด open cholecystectomy แบบผสมผสาน

บริหาร ->

ภาพกิจกรรม วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 รับการประเมินมาตรฐานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จาก สคร.

บริหาร ->

ภาพกิจกรรม วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 รับการประเมินมาตรฐานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จาก สคร.2

บริหาร ->

ภาพกิจกรรม วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น/ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย

บริหาร ->

ภาพกิจกรรม วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น/ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย2

บริหาร ->

ภาพกิจกรรม วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น/ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย3

บริหาร ->

ภาพกิจกรรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 งานคอนเสิร์ต ไมค์ทองคำ 2

บริหาร ->

ภาพกิจกรรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 งานคอนเสิร์ต ไมค์ทองคำ 3

บริหาร ->

ภาพกิจกรรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 งานคอนเสิร์ต ไมค์ทองคำ 4

บริหาร ->

ภาพกิจกรรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 งานคอนเสิร์ต ไมทองคำ1

บริหาร ->

ภาพกิจกรรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นิเทศงาน จาก สสจ ลำปาง รอบที่2ปี 61(1)

บริหาร ->

ภาพกิจกรรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นิเทศงาน จาก สสจ ลำปาง รอบที่2ปี 61(2)

บริหาร ->

ภาพกิจกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รับการประเมินมมตรฐานงานอานามัยแม่และเด็กปี 2561 (1)

บริหาร ->

ภาพกิจกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รับการประเมินมมตรฐานงานอานามัยแม่และเด็กปี 2561 (1)

บริหาร ->

ภาพกิจกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รับการประเมินมมตรฐานงานอานามัยแม่และเด็กปี 2561 (3)

บริหาร ->

ภาพกิจกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รับการประเมินมมตรฐานงานอานามัยแม่และเด็กปี 2561 (4)

สารสนเทศ ->

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

สารสนเทศ ->

ระบบงาน NCD

สารสนเทศ ->

ระบบงาน ชันสูตร (LAB)

สารสนเทศ ->

ระบบงาน ซักประวัติ

สารสนเทศ ->

ระบบงาน ผู้ป่วยใน

สารสนเทศ ->

ระบบงาน ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ห้องบัตร

สารสนเทศ ->

ระบบงาน ห้องคลอด

สารสนเทศ ->

ระบบงาน ห้องทำงานแพทย์

สารสนเทศ ->

ระบบงาน ห้องผ่าตัด

สารสนเทศ ->

ระบบงาน ห้องยา

สารสนเทศ ->

ระบบงาน ห้องยาผู้ป่วยใน

สารสนเทศ ->

เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล

บริหาร ->

เผยแพร่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

:: โปรแกรม Online
...::: โปรแกรม FCT
...::: โปรแกรม News
...::: EMR Online
...::: ค้นหารายการนัด
...::: ลงทะเบียนหนังสือส่งออก

 

:: หน่วยงานสาธารณสุข
...::: สสจ.ลำปาง
...::: สสอ.เถิน
...::: รพ.มะเร็งลำปาง
...::: รพ.ศูนย์ลำปาง
...::: รพ.เกาะคา
...::: รพ.งาว
...::: รพ.แจ้ห่ม
...::: รพ.เถิน
...::: รพ.เมืองปาน
...::: รพ.แม่ทะ
...::: รพ.แม่พริก
...::: รพ.แม่เมาะ
...::: รพ.วังเหนือ
...::: รพ.สบปราบ
...::: รพ.เสริมงาม
...::: รพ.ห้างฉัตร
:: Web Program
...::: คลังข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม HDC จังหวัดลำปาง
...::: OP/PP Individual Records
...::: ระบบรายงานการแพทย์แผนไทย
...::: ตรวจสอบการรับ - ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ขึ้นระบบ HDC จังหวัด