• ..:: ประกาศ

  • ..:: ITA 2562

  • ..:: ITA 2563

  • ..:: จัดซื้อ / จัดจ้าง

  • ..:: รับสมัครงาน

  • ..:: ประชุม/สัมมนา/อบรม

  • ..:: ความรู้ทั่วไป

  • ..:: ภาพกิจกรรม

นายสราวุธ แสงทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

ห้องคลอด

ตารางแคลอรีอาหาร

บริหาร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลเถิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

บริหาร

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่งคราว เงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลเถิน (รายวัน)

กลุ่มการพยาบาล

แนวทางการคัดกรอง ดูแล และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โรงพยาบาลเถิน

กลุ่มการพยาบาล

แนวทางการคัดกรอง ดูแล และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 รพ.สต.เครือข่ายอำเภอเถิน

สุขาภิบาล

รณรงค์การเฝ้าระวังผลกระทบจากหมอกควัน

แพทย์แผนไทย

คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย

แพทย์แผนไทย

เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลเถิน

แพทย์แผนไทย

ประชาสัมพันธ์ คลินิกกัญชาทางการแพทย์

พัสดุ

อนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562

บริหาร

เผยแพร่สรุปผลงานประจำปีงบประมาณ 2561 คปสอ.เถิน

บริหาร

เผยแพร่ มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

บริหาร

เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต(MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บริหาร

เผยแพร่ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บริหาร

เผยแพร่ประกาศนโยบายมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส

บริหาร

เผยแพร่ประกาศ สป.การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด(การประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

บริหาร

เผยแพร่ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทฺธิ์ต่ำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 2562

 

EBแต่งตั้งกรรมการเว็บไซต์ รพ.เถิน

 

EBประกาศนโยบายจัดการระบบบริการสุขภาพ รพ.เถิน

 

EBรายงานตามแผนปฏิบัติการการทุจริต รพ.เถิน

 

EB1ข้อ1(1.1)(1.2)(1.3) บันทึกข้อความขออนุญาตผู้บริหาร สรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2562

 

EB1 ข้อ 2 (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 รพ.เถิน

 

EB1 ข้อ3(3.1) ฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน สรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี62

 

EB1 ข้อ3(3.2) คำสั่งมอบหมายการดำเนินงานในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ รพ.เถิน

 

EB2สรุปผลการจัดจ้่งประเภทการจ้างเหมาบริการ ปี 2562

 

EB2 สรุปรายงานผลการจัดซื้อ ไตรมาส2 ปี 2562

 

EB2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ มีค ถึง พค 62

 

EB2 ข้อ 3 กรอบแนวทางความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง

 

EB2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ มิย-กค 2562....

 

EB5ข้อ1

 

EB5ข้อ1ประชุมครั้งที่2

 

EB5ข้อ2

 

EB5ข้อ3

 

EB5ข้อ5

 

EB5ข้อ6

 

EB6ข้อ1

 

EB6ข้อ1ประชุมครั้งที่2

 

EB6ข้อ2

 

EB6ข้อ3

 

EB7ข้อ4

 

EB8ข้อ1 บันทึกลงนามและประกาศเผยแพร่บนเว็บไซด์ รพ.เถิน

 

EB8ข้อ4 รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซด์ รพ.เถิน

 

EB8ข้อ5 รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซด์ รพ.เถิน

 

EB8ข้อ4รอบ2 รายงานผลการติดตามการดำเนนิงานและสรุปปัญหารอบที่ 2 (31 กค 62)

 

EB9 ข้อ8 แนวทางแผนผังการดำเนินงาน1

 

EB9 ข้อ8 แนวทางแผนผังการดำเนินงาน2

 

EB9 ข้อ8 แนวทางแผนผังการดำเนินงาน3

 

EB9ข้อ1(1)1.1

 

EB9ข้อ1(2)

 

EB9ข้อ1(1.2)

 

EB9 ข้อแสนอแนะร้องเรียนผู้รับบริการ ตค61-มีค62

 

EB10 แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เถิน ปี 2562

 

EB11ข้อ2รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2561

 

EB12รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

 

EB12ข้อ2สรุปผลงานประจำปี 2562(รายงานการประเมินผลการปฏิบััติราชการ ปี 2562

 

EB12ประกาศข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (1ตค61-31มีค62)

 

EB14ข้อ2

 

EB16 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 12 เดือน ตัดยอด ณ 31 กค 62

 

EB16ข้อ2(2)2.1

 

EB16ข้อ2.2.2

 

EB16ข้อ2(3)

 

EB16 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 12 เดือน ตัดยอด ณ 31 กค 62

 

EB17แนวทางกระทวงรับเงินบริจาค

 

EB17 กระทรวงป้องกันการทุจริต

 

EB17 4มาตราการผิดวินัย จนท

 

EB17 มาตรการกระทรวงของขวัญปีใหม่

 

EB17 มาตรการซื้อยากระทรวงสาธารณสุข

 

EB17ข้อ2มาตรการการรับสินบน รพ.เถิน

 

EB17

 

EB18 1(1.1)อนุมัติโครงการปราบปรามการทุจริต

 

EB18 รายงานผลมาตรการการป้องกันการทุจริตฯ

 

EB19รายงานการประชุมดำเนินการด้านความโปร่งใสในการทำงานเจ้าหน้าที่คนรักดี 9 มค 62

 

EB20ข้อ2 สรุปวิเคราะห์ความเสี่ยง รพเถิน

 

EB20ข้อ3วิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน

 

EB20ข้อ3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 

EB21ข้อ2 ดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562 ณ 31 กค 62

 

EB21ข้อ2

 

EB21ข้อ2กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

EB21ข้อ2คู่มือประมวลาจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

EB22แนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

EB23ข้อ2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม

 

EB24 ข้อ2 รายงานผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2562 ณ 31 กค 62

 

EB24 รายงานผลมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ ปี 2562 ณ 31 กค 62

 

EB24ข้อ2รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันฯ ไตรมาสที่2 28 กพ62

 

EB25 SOP Flow Chart รพ.เถิน

 

EB25รายงานการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

EB25 อุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไขของหน่วยงาน รพ.เถิน กค 62

 

EB25 รายงานผลการกำกับติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน รอบที่ 2 ณ 31 กค 62 Flow Chart ใหม่

 

EB25 อุบัติการณ์ ตุลาคม 2561

 

EB25 อุบัติการณ์ พฤศจิกายน 2561

 

EB25 อุบัติการณ์ ธันวาคม 2561

 

EB25 อุบัติการณ์ มกราคม 2562

 

EB25 อุบัติการณ์ กุมภาพันธ์ 2562

 

EB25 อุบัติการณ์ มีนาคม 2562

 

EB25 อุบัติการณ์ เมษายน 2562

 

EB25ข้อ2ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.เถิน

 

EB25 อุบัติการณ์ พฤษภาคม 2562

 

EB25 อุบัติการณ์ มิถุนายน 2562

 

EB25 อุบัติการณ์ กรกฎาคม 2562

 

EB25 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

 

EB25 แบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือฯ

 

EB25ข้อ5รายงานการกำกกับติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางตรวจสอบฯ

 

EB26 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 2563

 

EB1ข้อ3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล/คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ฯ(Link)

 

EB1ข้อ1บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ/สั่งการสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ62(Link)

 

EB1ข้อ2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 รพ.เถิน (Link)

 

EB2 ข้อ3 (3.1.1)(3.1.1.2) แผนจัดซื้อเงินบำรุง ปี 2563 วัสดุทั่วไป

 

EB2 ข้อ3 (3.1.1)(3.1.1.2) แผนจัดซื้อเงินบำรุง ปี 2563 วัสดุทั่วไป เอกเซล

 

EB2 ข้อ3 (3.1.1)(3.1.1.2) แผนจัดซื้อเงินบำรุง ปี 2563 ยาและวัสดุเภสัชกรรม

 

EB2 ข้อ3 (3.1.1)(3.1.1.2) แผนจัดซื้อเงินบำรุง ปี 2563 ยาและวัสดุเภสัชกรรม (เอกเซล)

 

EB2 ข้อ3 (3.1.1)(3.1.1.2) แผนจัดซื้อเงินบำรุง ปี 2563 การเแพทย์ (เอกเซล)

 

EB2 ข้อ3 (3.1.1)(3.1.1.2) แผนจัดซื้อเงินบำรุง ปี 2563 วิทยาศาสตร์ (เอกเซล)

 

EB2 ข้อ3 (3.1.1)(3.1.1.2) แผนจัดซื้อเงินบำรุง ปี 2563 ทันตกรรม (เอกเซล)

 

EB2 ข้อ3 (3.1.1)(3.1.1.2) แผนจัดซื้อเงินบำรุง ปี 2563 จ้างเหมาบริการ

 

EB2 ข้อ3 (3.1.1)(3.1.1.2) แผนจัดซื้อเงินบำรุง ปี 2563 จ้างเหมาบริการ (เอกเซล)

 

EB2 ข้อ3 (3.1.1)(3.1.1.2) แผนจัดซื้อเงินบำรุง ปี 2563 การแพทย์ วิทยาศาสตร์ ทันตกรรม

 

EB2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562 (4 ช่อง)

 

EB2ข้อ3(3.3) แนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 และมาตรการกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

 

EB2ข้อ1บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบสั่งการ มาตรการกลไกความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง(Link)

 

EB2ข้อ2ประกาศผู้บริหารกำหนดมาตรการกลไกส่งเสริมความโปร่งใส(Link)

 

EB2ข้อ3(3.1)แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 Link2

 

EB2ข้อ3(3.2)ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(Link)

 

EB2ข้อ3(3.3)การแสดงความบริสุทธิ์ใจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(Link)

 

EB2ข้อ3(3.1)แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 Link1

 

EB2ข้อ3(3.1)แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 Link3

 

EB2ข้อ3(3.2)(3.2.1)(3.2.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 ช่อง (พย62)

 

EB2ข้อ3(3.2)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (4ช่อง) (ตค62-พย62)และสรุปจ้างเหมา Link

 

EB3ข้อ1(1.1)(1.2)(1.3) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไปและวงเงินสูงสุด

 

EB3ข้อ1การจัดซื้อจัดจ้างe-GP วงเงิน5000 บาทขึ้นไปและวงเงินสูงสุด/ปิดประกาศ/pirnt Screen (Link)OK

 

EB4ข้อ2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร. เดือน ตค 62)

 

EB4ข้อ1บันทึก ข้อ2รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ตค 62 และ พย62 ข้อ 3เผยแพร่/Pirint Screen (Link)

พัสดุ

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1)

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาศที่ 1)

สสอ.เถิน

EB1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผลการวิเคราะห์

พัสดุ

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1)

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สสอ.เถิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สสอ.เถิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พัสดุ

เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธค 61 มค 62และ กพ 62

พัสดุ

ร่างประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ)

บริหาร

เผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง มาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลเถิน

บริหาร

เผยแพร่มาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

บริหาร

เผยแพร่ประกาศสำนักงานปลักกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

พัสดุ

เผยแพร่รายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

พัสดุ

ประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง มาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุ

เปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล)

:: โปรแกรม Online

...::: โปรแกรม FCT

...::: โปรแกรม News

...::: โปรแกรม มอค.

...::: EMR Online

...::: ค้นหารายการนัด

...::: ลงทะเบียนหนังสือส่งออก

 

:: หน่วยงานสาธารณสุข

...::: สสจ.ลำปาง

...::: สสอ.เถิน

...::: รพ.มะเร็งลำปาง

...::: รพ.ศูนย์ลำปาง

...::: รพ.เกาะคา

...::: รพ.งาว

...::: รพ.แจ้ห่ม

...::: รพ.เถิน

...::: รพ.เมืองปาน

...::: รพ.แม่ทะ

...::: รพ.แม่พริก

...::: รพ.แม่เมาะ

...::: รพ.วังเหนือ

...::: รพ.สบปราบ

...::: รพ.เสริมงาม

...::: รพ.ห้างฉัตร

:: Web Program

...::: คลังข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม HDC จังหวัดลำปาง

...::: OP/PP Individual Records

...::: ระบบรายงานการแพทย์แผนไทย

...::: ตรวจสอบการรับ - ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ขึ้นระบบ HDC จังหวัด