โรงพยาบาลเถิน 96/5 หมู่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
  • ..:: ประกาศ ::..

  • ..:: จัดซื้อ / จัดจ้าง ::..

  • ..:: รับสมัครงาน ::..

  • ..:: ประชุม/สัมมนา/อบรม ::..

  • ..:: ความรู้ทั่วไป ::..

บริหาร -> เผยแพร่แจ้งผลการอนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2562
บริหาร -> แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลเถิน
สารสนเทศ -> คู่มือ และการสมัครใช้งานโปรแกรมส่งต่อการรักษาผู้ป่วย Thai COC
บริหาร -> รายงานผลการปฏิบัติงานผุู้ป่วยนอก 6 เดือน ตค 60-มีค 61)
บริหาร -> เผยแพร่คู่มือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก รพ.เถิน
บริหาร -> เผยแพร่ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
บริหาร -> เผยแพร่กิจกรรมดำเนินงานด้านความโปร่งใสในการทำงาน เจ้าหน้าที่คนรักดี
บริหาร -> เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
บริหาร -> เผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
บริหาร -> เผยแพร่รายงานการแก้ไขปรับปรุงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
บริหาร -> เผยแพร่การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก รพ.เถิน
บริหาร -> เผยแพร่แผนปฏิบััติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปีงบ 2561
บริหาร -> เผยแพร่ รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลเถิน ปี 2560
บริหาร -> เผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน งบ 2561 ไตรมาสที่ 1-2
บริหาร -> เผยแพร่รายงานผลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ตค 60-มีค 61
บริหาร -> เผยแพร่ คำสั่งคณะกรรมการความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลเถิน
บริหาร -> เผยแพร่แผนผังระบบรับ และ จัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลเถิน
บริหาร -> รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ป่วยนอก 5 เดือน (ตค60-กพ 61) 2
บริหาร -> รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ป่วยนอก 5 เดือน (ตค60-กพ 61) 1
บริหาร -> แนวทางคู่มือการปฏิบัติงานงานผู้ป่วยนอก
บริหาร -> แผนผังการให้บริการงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเถิน
บริหาร -> แผนผังโรงพยาบาลเถิน
พัสดุ -> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 20 รายการ e-bidding
บริหาร -> ประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสใการบริหารราชการของจังหวัดลำปาง
บริหาร -> เผยแพร่ ผลการอนุมัติแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ปีงบ 2561
บริหาร -> เผยแพร่สถานการณ์เงินบำรุง รพ. ปีงบประมาณ 2561
บริหาร -> เผยแพร่ ผลการอนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561
บริหาร -> ประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฯ
บริหาร -> การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผุู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561
พัสดุ -> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ (MEDICAL GAS SYSTEM) (ครั้งที่ 3)
พัสดุ -> สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1)
พัสดุ -> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ (MEDICAL GAS SYSTEM) (ครั้งที่ 3) จำนวน 1 งาน
บริหาร -> แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป โรงพยาบาลเถิน ประจำปี 2562 (2)
บริหาร -> แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป โรงพยาบาลเถิน ประจำปี 2562 (1)
พัสดุ -> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องยกเลิกประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ (MEDICAL GAS SYSTEM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2)
พัสดุ -> เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ -> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จำนวน 4 รายการ)
พัสดุ -> เปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างประตูรั้วตาข่ายและป้ายชื่อโรงพยาบาล,รั้วตาข่ายถัก, รั้วเหล็ก
พัสดุ -> เปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล)
พัสดุ -> สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
พัสดุ -> รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 (สขร.1)
พัสดุ -> รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 (สขร.1)
พัสดุ -> เผยแพร่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำาปาง เรื่อง มมตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561
พัสดุ -> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (สขร.1)
บริหาร -> รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560
บริหาร -> ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560
->
->
กลุ่มการพยาบาล -> การกระตุ้นโภชนาการเพื่อป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย
บริหาร -> กิจกรรม คัดเลือกทหาร 2 เมษายน 2561
บริหาร -> กิจกรรม คัดเลือกทหาร 2 เมษายน 2561 (2)
บริหาร -> กิจกรรม งานขันโตก รพ.เถิน
บริหาร -> กิจกรรม ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ โรงพยาบาลเถิน
บริหาร -> กิจกรรม เตียวกะกันหกกะดีตี้เมืองเถิน
บริหาร -> คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน สป.
สารสนเทศ -> คู่มือห้องเก็บเงินระบบ HOSxP
กลุ่มการพยาบาล -> ผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการอาการปวดผู้ป่วยหลังผ่าตัด open cholecystectomy แบบผสมผสาน
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 รับการประเมินมาตรฐานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จาก สคร.
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 รับการประเมินมาตรฐานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จาก สคร.2
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น/ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น/ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย2
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น/ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย3
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 งานคอนเสิร์ต ไมค์ทองคำ 2
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 งานคอนเสิร์ต ไมค์ทองคำ 3
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 งานคอนเสิร์ต ไมค์ทองคำ 4
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 งานคอนเสิร์ต ไมทองคำ1
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นิเทศงาน จาก สสจ ลำปาง รอบที่2ปี 61(1)
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นิเทศงาน จาก สสจ ลำปาง รอบที่2ปี 61(2)
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รับการประเมินมมตรฐานงานอานามัยแม่และเด็กปี 2561 (1)
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รับการประเมินมมตรฐานงานอานามัยแม่และเด็กปี 2561 (1)
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รับการประเมินมมตรฐานงานอานามัยแม่และเด็กปี 2561 (3)
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รับการประเมินมมตรฐานงานอานามัยแม่และเด็กปี 2561 (4)
สารสนเทศ -> มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
สารสนเทศ -> ระบบงาน NCD
สารสนเทศ -> ระบบงาน ชันสูตร (LAB)
สารสนเทศ -> ระบบงาน ซักประวัติ
สารสนเทศ -> ระบบงาน ผู้ป่วยใน
สารสนเทศ -> ระบบงาน ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ห้องบัตร
สารสนเทศ -> ระบบงาน ห้องคลอด
สารสนเทศ -> ระบบงาน ห้องทำงานแพทย์
สารสนเทศ -> ระบบงาน ห้องผ่าตัด
สารสนเทศ -> ระบบงาน ห้องยา
สารสนเทศ -> ระบบงาน ห้องยาผู้ป่วยใน
สารสนเทศ -> เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล
บริหาร -> เผยแพร่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
:: โปรแกรม Online
...::: โปรแกรม FCT
...::: โปรแกรม News
...::: EMR Online
...::: ค้นหารายการนัด
...::: ลงทะเบียนหนังสือส่งออก

 

:: หน่วยงานสาธารณสุข
...::: สสจ.ลำปาง
...::: สสอ.เถิน
...::: รพ.มะเร็งลำปาง
...::: รพ.ศูนย์ลำปาง
...::: รพ.เกาะคา
...::: รพ.งาว
...::: รพ.แจ้ห่ม
...::: รพ.เถิน
...::: รพ.เมืองปาน
...::: รพ.แม่ทะ
...::: รพ.แม่พริก
...::: รพ.แม่เมาะ
...::: รพ.วังเหนือ
...::: รพ.สบปราบ
...::: รพ.เสริมงาม
...::: รพ.ห้างฉัตร
:: Web Program
...::: คลังข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม HDC จังหวัดลำปาง
...::: OP/PP Individual Records
...::: ระบบรายงานการแพทย์แผนไทย
...::: ตรวจสอบการรับ - ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ขึ้นระบบ HDC จังหวัด