วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลาง ที่ให้บริการได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชน

พันธกิจ (Mission)

ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยทีมบุคลากรที่มีคุณภาพและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ

ค่านิยม (Core Value)

พัฒนาเป็นระบบ (Systemic Perspective)
ลดผลกระทบต่อชุมชน (Community and Social Response)
บุคคลมีจริยธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐาน (Ethic & Professional Standard)
บริหารด้วยข้อมูล (Management by Fact)

แผนการพัฒนา

พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 5 กลุ่ม : กลุ่มปฐมวัยและสตรี กลุ่มเรียน กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มวัยสูงอายุ พัฒนาระบบบริการ
การบริหารจัดการ : ระบบสารสนเทศ, การจัดการความรู้,
พัฒนาบุคลากรและการเงินการคลัง

เข็มมุ่ง

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Sepsis
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย COPD
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย MI
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Stroke
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย DM/HT

 • ประกาศ

 • ข่าวสาร

 • ITA

 • จัดซื้อ / จัดจ้าง

 • รับสมัครงาน

 • ประชุม/อบรม

 • ความรู้ทั่วไป

 • ภาพกิจกรรม

 • ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

 • แผนที่

 • รับเรื่องร้องเรีย

นายนวรัตน์ วนาพันธพรกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลเถิน (จ้างเหมาบริการ)

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลเถิน (จ้างเหมาบริการ)

บริหาร

ประกาศนโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลเถิน

บริหาร

นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเถิน

บริหาร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

บริหาร

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง(กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)พ.ศ.2560

บริหาร

โครงสร้างโรงพยาบาลเถิน

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 6 รายการและงานก่อสร้าง 1 รายการ)

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดาหลังคารถบรรทุก ขนาด 1

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ))

พัสดุ

ร่าง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดรับและแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (DR) พร้อมเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์(PACS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

พัสดุ

เปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล)

Address : โรงพยาบาลเถิน 96/5 หมู่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160

Mail :   Piyaporn.Vutt@moph.go.th

Tel. 054-291585, 054-292016-7 Fax. 054-291585 ต่อ 2422

อาคาร

ชั้น

แผนก

เบอร์โทรศัพท์

กายภาพ

1

กายภาพบำบัด

2123

บ้านพักพนักงานขับรถ

1

บ้านพักพนักงานขับรถ

2127

พักญาติ

1

คลังยา(เภสัชฯ)

2118

พัสดุ

1

ห้องจ่ายวัสดุการแพทย์

2126

โภชนาการ

1

โภชนาการ

2427

เรือนยาไทย

1

เรือนยาไทย

2108

หน่วยจ่ายกลาง

1

ซักฟอก

2109

หน่วยจ่ายกลาง

1

ซัพพลาย/จ่ายกลาง

2129

หน่วยจ่ายกลาง

1

ห้องจ่ายกลาง

2112

หอผู้ป่วยติดเชื้อ

1

Ward ติดเชื้อ

2110

หอผู้ป่วยติดเชื้อ

1

คลินิกไต

2121

อาคารร่มไทร

1

งานยาเสพติด

2407

อาคารร่มไทร

1

งานยุทธศาสตร์/งาน IT

2404

อาคารร่มไทร

1

งานสุขศึกษา/ประชาสัมพันธ์

2416

อาคารร่มไทร

1

งานสุขาภิบาล

2418

อาคารร่มไทร

1

ร้านกาแฟยินดี

2409

อาคารร่มไทร

1

ร้านค้ากำปอ

2412

อาคารร่มไทร

1

ศุนย์COC / รับชุดทำแผล

2130

อาคารร่มไทร

1

ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว

2430

อาคารร่มไทร

1

ห้องส่งเสริมฯ

2113

อาคารร่มไทร

2

บริหารฯ(การเงิน)

2421

อาคารร่มไทร

2

บริหารฯ(ธุรการ/พัสดุ)

2400, 2100

อาคารร่มไทร

2

บริหารฯ(เครื่องรับ/ส่ง Fax)

2422

อาคารร่มไทร

2

โรงพยาบาลเถิน

054-291585, 054-292016-7

อาคารร่มไทร

2

โรงพยาบาลเถิน(ส่ง Fax)

054-291585 ต่อ 2422

อาคารร่มโพธิ์

1

ศูนย์เปล/พขร.

2417

อาคารร่มโพธิ์

1

หน้าห้องตรวจ 1-2

1104

อาคารร่มโพธิ์

1

หน้าห้องตรวจ 3-4

1105

อาคารร่มโพธิ์

1

หน้าห้องตรวจ 5-6

1106

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้อง X- Ray

1126

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องจ่ายยา

1124

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องจ่ายเงิน/ออกใบเสร็จ

1122

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องฉุกเฉิน

1100, 1101

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องช่างทั่วไป

2403

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 1

1107

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 2

1108

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 3

1109

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 4

1110

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 5 (นพ.สืบสกุล)

1112

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 6 (นพ.สาธิต)

1113

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 7 (นพ.นพรัตน์)

1114

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 8 (พ.โสภิณ)

1121

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องบัตร/ศูนย์สิทธิ์

1127

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องหัวหน้าเภสัชกรรม

1125

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องเจาะเลือด

1103

อาคารร่มโพธิ์

1

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

1111

อาคารร่มโพธิ์

1

โต๊ะนัด / เสียงตามสาย

1102

อาคารร่มโพธิ์

1

โรงพยาบาลเถิน(ห้องฉุกเฉิน)สายตรง

054-292179

อาคารร่มโพธิ์

2

OPD ตรวจเด็ก/ศัลยกรรม

1212

อาคารร่มโพธิ์

2

ทันตกรรม

1205, 1209

อาคารร่มโพธิ์

2

ห้อง Lab

1200, 1201

อาคารร่มโพธิ์

2

ห้องตรวจ พ.คนึงนิจ

1210

อาคารร่มโพธิ์

2

ห้องตรวจ พ.วิเศษลักษณ์

1211

อาคารร่มโพธิ์

2

ห้องตรวจ พ.ศุภกร

1213

อาคารร่มโพธิ์

2

ห้องพักแพทย์

1203

อาคารร่มโพธิ์

3

ICU

1304

อาคารร่มโพธิ์

3

Ward รวมชาย - หญิง

1300, 1301

อาคารร่มโพธิ์

4

ห้องพิเศษ

1414

อาคารร่มโพธิ์

4

ห้องหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

1416

อาคารร่มโพธิ์

5

ห้องคลอด

1504, 1505

อาคารร่มโพธิ์

5

ห้องตรวจ นรีเวชกรรม

1509

อาคารร่มโพธิ์

5

ห้องผ่าตัด (OR)

1502

อาคารร่มโพธิ์

5

ห้องผ่าตัดเล็ก

1507

อาคารร่มโพธิ์

5

ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด

1500

 

:: หน่วยงาน    

...::: สสจ.ลำปาง

...::: สสอ.เถิน

...::: รพ.มะเร็งลำปาง

...::: รพ.ศูนย์ลำปาง

...::: รพ.เกาะคา

...::: รพ.งาว

...::: รพ.แจ้ห่ม

...::: รพ.เถิน

...::: รพ.เมืองปาน

...::: รพ.แม่ทะ

...::: รพ.แม่พริก

...::: รพ.แม่เมาะ

...::: รพ.วังเหนือ

...::: รพ.สบปราบ

...::: รพ.เสริมงาม

...::: รพ.ห้างฉัตร

 

:: โปรแกรม Online

...::: ITA ปี 2564

...::: สรุปสถานการณ์วัคซีน COVID-19 อำเภอเถิน

...::: โปรแกรม COC Lampang

...::: โปรแกรม News

...::: โปรแกรม มอค.

...::: EMR Online

...::: ค้นหารายการนัด

...::: ลงทะเบียนหนังสือส่งออก

...::: โปรแกรมแสดง SLIP เงินเดือนและรายได้อื่นๆ

...::: โปรแกรมแสดงรายการบริจาค และเบิกจ่าย

...::: โปรแกรมบริหารจัดการข้อร้องเรียน Online

...::: โปรแกรมติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงฯ อำเภอเถิน

...::: ระบบติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB)

...::: คลังข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม HDC จังหวัดลำปาง

...::: OP/PP Individual Records

...::: ระบบรายงานการแพทย์แผนไทย

...::: ตรวจสอบการรับ - ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ขึ้นระบบ HDC

...::: ทำแบบทดสอบความรู้เรื่อง COVID-19