วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลาง ที่ให้บริการได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชน

พันธกิจ (Mission)

ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยทีมบุคลากรที่มีคุณภาพและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ

ค่านิยม (Core Value)

พัฒนาเป็นระบบ (Systemic Perspective)
ลดผลกระทบต่อชุมชน (Community and Social Response)
บุคคลมีจริยธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐาน (Ethic & Professional Standard)
บริหารด้วยข้อมูล (Management by Fact)

แผนการพัฒนา

พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 5 กลุ่ม : กลุ่มปฐมวัยและสตรี กลุ่มเรียน กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มวัยสูงอายุ
พัฒนาระบบบริการ
การบริหารจัดการ : ระบบสารสนเทศ, การจัดการความรู้, พัฒนาบุคลากรและการเงินการคลัง

เข็มมุ่ง

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Sepsis
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย COPD
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย MI
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Stroke
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย DM/HT

 • ประกาศ

 • ข่าวสาร

 • ITA 2563

 • ITA 2564

 • จัดซื้อ / จัดจ้าง

 • รับสมัครงาน

 • ประชุม/อบรม

 • ความรู้ทั่วไป

 • ภาพกิจกรรม

 • ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

 • แผนที่

 • รับเรื่องร้องเรีย

นายสราวุธ แสงทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

บริหาร

ประกาศนโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลเถิน

บริหาร

แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข (โรงพยาบาลเถิน) ประจำปี 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4

บริหาร

แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข (โรงพยาบาลเถิน) ประจำปี 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3

บริหาร

แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข (โรงพยาบาลเถิน) ประจำปี 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2

บริหาร

แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข (โรงพยาบาลเถิน) ประจำปี 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1

บริหาร

แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข (โรงพยาบาลเถิน) ประจำปี 2564 แผนงานประจำ

บริหาร

แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข (โรงพยาบาลเถิน) ประจำปี 2564

บริหาร

นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเถิน

บริหาร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

บริหาร

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง(กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)พ.ศ.2560

บริหาร

โครงสร้างโรงพยาบาลเถิน

สารสนเทศ

โครงสร้างผู้บริหาร โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง

สารสนเทศ

นโยบายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลเถิน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 2563

 

EBEB3ข้อ1(1.2)ไตรมาส3วงเงินสูงสุด ลงใหม่

 

EBEB3ข้อ1(1.5)ปริ้นสกรีน ลงใหม่

 

EBEB3ข้อ1(1.4)ภาพถ่ายปิดประกาศเผยแพร่ฯ ไตรมาส 3

 

EBEB2ข้อ3(3.2)(3.2.1)บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามแผน (4ช่อง)มีค เมย พค 63 090663

 

EBEB2ข้อ3(3.2)(3.2.2)บันทึกเผยแพร่ฯลงเว็บไซต์ (4ช่อง)มีค เมย พค 63 090663

 

EBEB2ข้อ3(3.2)(3.2.4)ฟอร์มเผยแพร่ลงเว็บไซต์ (4ช่อง)มีค เมย พค 63 090663

 

EBEB2ข้อ3(3.2)(3.2.3)สรุปผลการดำเนินการฯ (4ช่อง)มีค เมย พค 63 090663

 

EBEB2ข้อ3(3.2)(3.2.5)ปริ้นสกรีน (4ช่อง)มีค เมย พค 63 090663

 

EBEB2ข้อ3(3.3.6)(1)หลักฐานเบิกจ่ายไม่เกินหนึ่งแสนบาท 090663

 

EBEB2ข้อ3(3.3.6)(2)หลักฐานเบิกจ่ายเกินหนึ่งแสนบาท 090663

 

EBEB3ข้อ1(1.1)แผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 วงเงินห้าพันบาทขึ้นไป 090663

 

EBEB2ข้อ3(3.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ อัพเดต 090663

 

EBEB3ข้อ1(1.3)ประกาศผุู้ชนะจัดซืิ้อจัดจ้างไม่เกินห้าพันบาท ไตรมาส 2 090663

 

EBEB4ข้อ1บันทึกข้อความและลงเว็บไซต์ สขร. มีค เมย พค 63 090663

 

EBEB4ข้อ2แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. มีค เมย พค 63 090663

 

EBEB4ข้อ3(3.1)ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์ สขร. มีค เมย พค 63 090663

 

EBEB4ข้อ3(3.2)ปริ้นสกรีนลงเว็บไซต์ สขร. มีค เมย พค 63 090663

 

EBEB9ข้อ1(7)(7.3)ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ทันต บริหาร เภสัช LAB 090663

 

EBEB14ข้อ1บันทึกข้อความลงนามประกาศและลงเว็บไซต์

 

EBEB14ข้อ2 ประกาศการประเมินผล ดีเด่น ดีมาก ครั้งที่ 1(1ตค62ถึง31มีค63) 090663

 

EBEB14ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ ติดบอร์ดดีเด่น ดีมาก (1ตค62ถึง31มีค63) 090663

 

EBEB3ข้อ1(1.2)แผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 วงเงินสูงสุด 090663

 

EBEB9ข้อ1(7)(7.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)(มีค เมย พค 63) อัพเดต

 

EBEB3ข้อ1(1.4)ภาพถ่ายปิดประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างบอร์ด รพ.เถิน 090663

 

EB1ข้อ2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รพ.เถิน

 

EB2ข้อ3(3.2)(3.2.1)(3.2.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 ช่อง (มิย กค สค 63)

 

EB2ข้อ3(3.2)สรุปการจัดซื้อ ปีงบ 2563 (วัสดุทั่วไป การแพทย์ ทันตกรรม ยา มิใช่ยา วิทยาศาสตร์)และเปรียบเทียบสถานการณ์การเงินปีงบ 62-63

 

EB2ข้อ3(3.2.3)รายงานผล 4 ช่อง มิย กค สค 63

 

EB2ข้อ3(3.2.4)เผยแพร่ 4 ช่อง มิย กค สค 63

 

EB2ข้อ3(3.2.5)Pirnt Screen 4 ช่อง มิย กค สค 63

 

EB2ข้อ3(3.3)(3.3.6)(1)ชุดเบิกจ่ายปีงบ63 (1)ไม่เกิน 1 แสนบาท

 

EB2ข้อ3(3.3)(3.3.6)(2)ชุดเบิกจ่ายปีงบ63 (2) เกิน 1 แสนบาท

 

EB3ข้อ1(1.1)ไตรมาส3วงเงินเกิน 5000 บาท ลงใหม่

 

EB3ข้อ1(1.1)แผนการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000 บาทขึ้นไป กย 63

 

EB3ข้อ1(1.2)แผนการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด กย 63

 

EB3ข้อ1(1.3)แผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5000 บาท กย 63

 

EB3ข้อ1(1.1)เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000 บาทขึ้นไป รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB3ข้อ1(1.5)Print Screen ประกาศผู้ชนะฯ ไตรมาส 3

 

EB3ข้อ1(1.2) เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB3ข้อ1(1.3) เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5000 บาท รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB3ข้อ1(1.4) ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB3ข้อ1(1.5) Print Screen

 

EB4ข้อ2 สขร. มิย กค สค 63

 

EB4ข้อ3(3.1)เผยแพร่ สขร. มิย กค สค 63

 

EB4ข้อ3(3.2)Print Screen สขร.มิย กค สค 2563

 

EB4ข้อ1บันทึกรายงานผู้บริหาร สขร. เดือน มิย กค สค 2563

 

EB5ข้อ6 Print Screen

 

EB6ข้อ7 Print Screen

 

EB7ข้อ6 Print Screen

 

EB8ข้อ5 Print Screen

 

EB9ข้อ1(1.7) พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

 

EB9ข้อ1(1.8) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

 

EB9ข้อ1(1.11) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

 

EB9ข้อ1(2)นโยบายและยุทธศาสตร์ รพ.เถิน

 

EB9ข้อ1(1.9) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงฯว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พศ.2560

 

EB9ข้อ1(7)(7.5)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 (มีค เมย พค 63) ลงใหม่

 

EB9ข้อ2 ฟอร์มเผยแพร่ฯ

 

EB9ข้อ9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ ER

 

EB9ข้อ1(1)(1.1 ถึง 1.5) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน รพ.เถิน

 

EB9ข้อ1(1.6) ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

 

EB10ข้อ2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานประจำ และ บันทึก สสจ.อนุมัติแผนแล้ว PDF

 

EB10ข้อ2 อนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบ 2563 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 PDF

 

EB10ข้อ2 อนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบ 2563 แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 PDF

 

EB10ข้อ2 อนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบ 2563 แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 PDF

 

EB10ข้อ2 อนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบ 2563 แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 PDF

 

EB12ข้อ1รายงานผลตามแผนปฏิบัติการปี 2563 รอบที่ 2 ณ 31กค 63

 

EB12ข้อ2รายงานผลตามแผนปฏิบัติการปี63 รอบที่ 2 ณ 31กค 63

 

EB12ข้อ3 เผยแพร่แผนปฏิบัติการรอบที่ 2 ณ 31 กค 63

 

EB13ข้อ3(3.1) แนวทางการเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เมย 63 (เพิ่มเติม) รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB13ข้อ3กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานฯ อัพเดต

 

EB13ข้อ5หลักฐานหนังสืแจ้งเวียนหน่วยงานภายในทราบปฏิบัติ อัพเดต

 

EB13ข้อ2 มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส ข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 5 สายงาน กย63

 

EB14ข้อ2 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB15ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ เจตนารมณืการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 new

 

EB15ข้อ4 Print Screen

 

EB16ข้อ7(7.1)ร้องเรียนทั่วไป รอบที่2 ณ 31กค63

 

EB16ข้อ7(7.2)ประพฤติมิชอบ รอบที่ 2 31กค63

 

EB16ข้อ8 ฟอร์มเผยแพร่ รอบที่ 2 ทั่วไปและุประพฤติมิชอบ

 

EB17ข้อ2 ประกาศและมาตรการป้องกันการรับสินบนฯ รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB17ข้อ2(2.1)มาตรการป้องกันการรับสินบนฯ ของขวัญปีใหม่ รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB17ข้อ2(2.2) มาตรการป้องกันการรับสินบนฯ เบิกจ่ายยา รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB17ข้อ2(2.3)มาตรการป้องกันการรับสินบนฯ จัดซื้อจัดจ้าง รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB17ข้อ2(2.4)มาตรการป้องกันการรับสินบนฯ เงินบริจาค รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB17ข้อ2(2.5) มาตรการป้องกันการทุจริตฯ รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB17ข้อ2(2.6) มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษฯ รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB17ข้อ2(2.7) มาตรการการจัดสวัสดิการภายใน รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB18ข้อ5 Print Screen

 

EB19ข้อ5 Print Screen

 

EB20ข้อ3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสียงฯปี 63 ลงใหม่

 

EB20ข้อ5 Print Screen

 

EB21ข้อ4 รายงานผลประโยชน์ทับซ้อน รอบที่2 31กค63

 

EB21ข้อ5 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ+ปร้ินสกรีน รอบที่ 2 ณ 31กค63

 

EB22ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

 

EB22ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

 

EB22ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบประชุม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

 

EB22ข้อ4 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการจัดการประชุม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

 

EB22ข้อ5 ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ

 

EB22ข้อ5 Print Screen

 

EB23ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และ Print Screen

 

EB23ข้อ1(1.1) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราบการทุจริตฯ

 

EB23ข้อ1(1.2) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

 

EB23ข้อ1(1.2)(1.2.1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ

 

EB23ข้อ1(1.2)(1.2.2) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

 

EB23ข้อ1(1.2)(1.2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ

 

EB23ข้อ1(1.2)(1.2.4) แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ

 

EB23ข้อ1(1.3) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราบการทุจริตฯ

 

EB23ข้อ1(1.4) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

 

EB23ข้อ2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารอนุมัติลงนามในแผนฯ

 

EB24ข้อ1(1.2)รายงานการทุจริต ไตรมาส4 31กค63

 

EB24ข้อ4(2.1)รายงานผลชมรมจริยธรรม รอบที่2 ปี63

 

EB24ข้อ2(2.2)ผู้บริหารรับทราบตามชมรมจริยธรรม รอบที่ 2 ปี63

 

EB24ข้อ1(1.1) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปี2563 ณ 29 กพ 63ไตรมาส2

 

EB24ข้อ1(1.2) บันทึกข้อความขออนุมัติรายงานผลการกำกับติดตามฯ

 

EB24ข้อ1(1.3)เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะและปริ้นสกรีน ไตรมาส4 ณ31กค63

 

EB24ข้อ1(1.3) ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ

 

EB24ข้อ1(1.3) Print Screen

 

EB24ข้อ2(2.3)เผยแพร่ข้อมุลและปริ้นสกรีน รอบที่ 2 ปี 63

 

EB24ข้อ2(2.1) รายงานผลการกำกับติดตามฯ

 

EB24ข้อ2(2.2) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบสั่งการฯ

 

EB24ข้อ2(2.3) ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ

 

EB24ข้อ2(2.3) Print Screen

 

EB25ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ เรื่อง มาตรการ กลไก การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

 

EB25ข้อ2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

 

EB25ข้อ3 รายงานการประชุมสื่อสาร ชี้แจงทำความเข้าใจในหน่วยงานฯ

 

EB25ข้อ4 บันทึกข้อความหนังสือเวียนมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ฯ

 

EB25ข้อ5 บันทึกข้อความรายงานการกำกับติดตามตามกรอบแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

 

EB25ข้อ6 ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ

 

EB25ข้อ5รายงานผลตามคู่มือปฏิบัติงาน รอบที่2 31กค63

 

EB25ข้อ6 เผยแพร่ และPrint Screen งวดที่2 31กค63

 

EB25ข้อ6 Print Screen

 

EB26ข้อ1คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน รพ.เถิน

 

EB26ข้อ2 ภายถ่ายประกอบ

 

EB26ข้อ3ฟร์อมเผยแพร่ข้อมูลฯ

 

EB26ข้อ3 Print Screen

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 2564

EB 1 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
         EB1ข้อ1บันทึกข้อความลงนามในประกาศ+เผยแพร่
         EB1ข้อ2คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์ รพ.เถิน ที่ 58/63ลว30พย63
         EB1ข้อ3กรอบแนวทางวิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ รพ.เถิน
         EB1ข้อ4บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานปี63+เผยแพร่
         EB1ข้อ5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
         EB2ข้อ1(1.1)ข้อมูลผู้บริหาร ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
         EB2ข้อ1(1.10)ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
         EB2ข้อ1(1.11)พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
         EB2ข้อ1(1.12)ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
         EB2ข้อ1(1.13)ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ฯ พ.ศ.2560
         EB2ข้อ1(1.14)อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สป.
         EB2ข้อ1(1.15)จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
         EB2ข้อ1(1.2)นโยบายของผู้บริหาร
         EB2ข้อ1(1.3)โครงสร้างหน่วยงาน
         EB2ข้อ1(1.4)หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
         EB2ข้อ1(1.5)กฎหมายที่เกี่ยข้องกับการดำเนินงาน
         EB2ข้อ1(1.6)ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
         EB2ข้อ1(1.7)ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน(ที่อยุ่ โทรศัพท์ แผนที่)
         EB2ข้อ1(1.8)ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นบุคคลภายนอก
         EB2ข้อ1(1.9)วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
         EB2ข้อ10คุุ่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจสนับสนุน+เผยแพร่
         EB2ข้อ10คุู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก+เผยแพร่
         EB2ข้อ1เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ข้อมูลพื้นฐาน รพ.เถิน
         EB2ข้อ2นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
         EB2ข้อ2เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
         EB2ข้อ3เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
         EB2ข้อ3แผนงานประจำ รพ.เถิน ปี 2564
         EB2ข้อ3แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 รพ.เถิน ปี 2564
         EB2ข้อ3แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.เถิน ปี 2564
         EB2ข้อ3แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 รพ.เถิน ปี 2564
         EB2ข้อ3แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 รพ.เถิน ปี 2564
         EB2ข้อ4เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64
         EB2ข้อ5คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน การให้บริการ+เผยแพร่
         EB2ข้อ6คุู่มือการปฏิบ้ติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ+เผยแพร่
         EB2ข้อ7บันทึกรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การให้บริการ + เผยแพร่
         EB2ข้อ8บันทึกรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ+เผยแพร่
         EB2ข้อ9แบบฟร์อมเผยแพร่ข้อมุลผ่านเว็บไซต์
EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
         EB3ข้อ1บันทึกข้อความ + เผยแพร่
         EB3ข้อ2รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 รูปเล่ม
         EB3ข้อ3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         EB4ข้อ1(1.1)บันทึกข้อความ + เผยแพร่
         EB4ข้อ1(1.2)หนังสือการจัดสรรงบประมาณ ปี 64 สสจ.อนุมัติ
         EB4ข้อ1(1.3)แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2564
         EB4ข้อ1(1.4)คำสั่งมอบหมายการปิด-ปลดประกาศ
         EB4ข้อ1(1.5)แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
         EB4ข้อ2(2.1)บันทึกข้อความ+เผยแพร่
         EB4ข้อ2(2.2)รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (4ช่อง) (ตค พย ธค 63)
         EB4ข้อ2(2.3)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล (4ช่อง)(ตค พย ธค 63)
         EB4ข้อ3(3.1)หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่
         EB4ข้อ3(3.2)บันทึกข้อความ+เผยแพร่
         EB4ข้อ3(3.3)หลักฐานชุดสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินเกินหนึ่งแสนบาท(ชุดที่2)
         EB4ข้อ3(3.3)หลักฐานชุดสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท(ชุดที่1)
         EB4ข้อ3(3.4)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         EB5ข้อ1(1.1)บันทึกรายงานผุ้บริหาร สขร (ตค พย ธค 63)+เผยแพร่
         EB5ข้อ1(1.2)รายงานผลการจัดหาพัสดุ สขร (ตค พย ธค 63)
         EB5ข้อ1(1.3)แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
         EB5ข้อ2แบบสรุป สขร เดือน ตค พย ธค 2563
         EB5ข้อ3แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
EB 7 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ
EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
         EB8ข้อ1บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก+เผยแพร่
         EB8ข้อ2ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก (1เมย63-30กย63)
         EB8ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย
EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
EB 13 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB 14 หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจาปีของหน่วยงาน
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจาปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจาปีของหน่วยงาน
EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกาหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG…"
EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน

พัสดุ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564(4 ช่อง)

พัสดุ

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1)

พัสดุ

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1)

พัสดุ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563 (4 ช่อง)

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบค่าเสื่อม 70%)

พัสดุ

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1)

พัสดุ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563 (4 ช่อง)

พัสดุ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563 (4 ช่อง)

พัสดุ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563 (4 ช่อง)

พัสดุ

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1)

พัสดุ

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1)

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดรับและแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (DR) พร้อมเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์(PACS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พัสดุ

ร่างประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ)

พัสดุ

เปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล)

ห้องฉุกเฉิน

Thai ACLS 2010 (Video)

กลุ่มการพยาบาล

การกระตุ้นโภชนาการเพื่อป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย

กลุ่มการพยาบาล

การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)

กลุ่มการพยาบาล

การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)

สารสนเทศ

การลงข้อมูลติดตามเยี่ยมในกลุ่มเป้าหมาย Stroke, MI, CKD มะเร็งท่อน้ำดี

สารสนเทศ

การลงข้อมูลติดตามเยี่ยมในกลุ่มเป้าหมาย ผู้พิการ, ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง

สารสนเทศ

การลงข้อมูลติดตามเยี่ยมในกลุ่มเป้าหมาย มะเร็งตับ, มะเร็งอื่นๆ และ Palliative

กลุ่มการพยาบาล

การสร้างทีมงาน

กลุ่มการพยาบาล

การสร้างทีมงาน และภาวะผู้นำของผู้บริหาร

แพทย์แผนไทย

คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย

บริหาร

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน สป.

สารสนเทศ

คู่มือห้องเก็บเงินระบบ HOSxP

สารสนเทศ

ด้านที่ 7 งานสุขศึกษา รพ.เถิน

กลุ่มการพยาบาล

ผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการอาการปวดผู้ป่วยหลังผ่าตัด open cholecystectomy แบบผสมผสาน

กลุ่มการพยาบาล

ผู้นำสร้างได้เพียงบางคน แต่ภาวะผู้นำต้องสร้างให้กับทุกคน

กลุ่มการพยาบาล

ผู้นำและภาวะผู้นำ 3

กลุ่มการพยาบาล

ภาวะผู้นำหรือประมุขศิลป์ (Leadership)

สารสนเทศ

มะเร็งเต้านม

สารสนเทศ

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

สารสนเทศ

ระบบงาน NCD

สารสนเทศ

ระบบงาน ชันสูตร (LAB)

สารสนเทศ

ระบบงาน ซักประวัติ

สารสนเทศ

ระบบงาน ผู้ป่วยใน

สารสนเทศ

ระบบงาน ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ห้องบัตร

สารสนเทศ

ระบบงาน ห้องคลอด

สารสนเทศ

ระบบงาน ห้องทำงานแพทย์

สารสนเทศ

ระบบงาน ห้องผ่าตัด

สารสนเทศ

ระบบงาน ห้องยา

สารสนเทศ

ระบบงาน ห้องยาผู้ป่วยใน

ห้องฉุกเฉิน

ระบบปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

กลุ่มการพยาบาล

วัฒนธรรมองค์กรกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

สารสนเทศ

เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล

ผู้ป่วยใน

เลิกขวดนมดีอย่างไร?

ผู้ป่วยนอก

แบบประเมินความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับยา Warfarin ในโรงพยาบาลเถิน

สารสนเทศ

แผนที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

Address : โรงพยาบาลเถิน 96/5 หมู่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160

Mail : trurakran@gmail.com

Tel. 054-291585, 054-292016-7 Fax. 054-291585 ต่อ 2422

อาคาร

ชั้น

แผนก

เบอร์โทรศัพท์

กายภาพ

1

กายภาพบำบัด

2123

บ้านพักพนักงานขับรถ

1

บ้านพักพนักงานขับรถ

2127

พักญาติ

1

คลังยา(เภสัชฯ)

2118

พัสดุ

1

ห้องจ่ายวัสดุการแพทย์

2126

โภชนาการ

1

โภชนาการ

2427

เรือนยาไทย

1

เรือนยาไทย

2108

หน่วยจ่ายกลาง

1

ซักฟอก

2109

หน่วยจ่ายกลาง

1

ซัพพลาย/จ่ายกลาง

2129

หน่วยจ่ายกลาง

1

ห้องจ่ายกลาง

2112

หอผู้ป่วยติดเชื้อ

1

Ward ติดเชื้อ

2110

หอผู้ป่วยติดเชื้อ

1

คลินิกไต

2121

อาคารร่มไทร

1

งานยาเสพติด

2407

อาคารร่มไทร

1

งานยุทธศาสตร์/งาน IT

2404

อาคารร่มไทร

1

งานสุขศึกษา/ประชาสัมพันธ์

2416

อาคารร่มไทร

1

งานสุขาภิบาล

2418

อาคารร่มไทร

1

ร้านกาแฟยินดี

2409

อาคารร่มไทร

1

ร้านค้ากำปอ

2412

อาคารร่มไทร

1

ศุนย์COC / รับชุดทำแผล

2130

อาคารร่มไทร

1

ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว

2430

อาคารร่มไทร

1

ห้องส่งเสริมฯ

2113

อาคารร่มไทร

2

บริหารฯ(การเงิน)

2421

อาคารร่มไทร

2

บริหารฯ(ธุรการ/พัสดุ)

2400, 2100

อาคารร่มไทร

2

บริหารฯ(เครื่องรับ/ส่ง Fax)

2422

อาคารร่มไทร

2

โรงพยาบาลเถิน

054-291585, 054-292016-7

อาคารร่มไทร

2

โรงพยาบาลเถิน(ส่ง Fax)

054-291585 ต่อ 2422

อาคารร่มโพธิ์

1

ศูนย์เปล/พขร.

2417

อาคารร่มโพธิ์

1

หน้าห้องตรวจ 1-2

1104

อาคารร่มโพธิ์

1

หน้าห้องตรวจ 3-4

1105

อาคารร่มโพธิ์

1

หน้าห้องตรวจ 5-6

1106

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้อง X- Ray

1126

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องจ่ายยา

1124

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องจ่ายเงิน/ออกใบเสร็จ

1122

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องฉุกเฉิน

1100, 1101

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องช่างทั่วไป

2403

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 1

1107

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 2

1108

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 3

1109

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 4

1110

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 5 (นพ.สืบสกุล)

1112

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 6 (นพ.สาธิต)

1113

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 7 (นพ.นพรัตน์)

1114

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 8 (พ.โสภิณ)

1121

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องบัตร/ศูนย์สิทธิ์

1127

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องหัวหน้าเภสัชกรรม

1125

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องเจาะเลือด

1103

อาคารร่มโพธิ์

1

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

1111

อาคารร่มโพธิ์

1

โต๊ะนัด / เสียงตามสาย

1102

อาคารร่มโพธิ์

1

โรงพยาบาลเถิน(ห้องฉุกเฉิน)สายตรง

054-292179

อาคารร่มโพธิ์

2

OPD ตรวจเด็ก/ศัลยกรรม

1212

อาคารร่มโพธิ์

2

ทันตกรรม

1205, 1209

อาคารร่มโพธิ์

2

ห้อง Lab

1200, 1201

อาคารร่มโพธิ์

2

ห้องตรวจ พ.คนึงนิจ

1210

อาคารร่มโพธิ์

2

ห้องตรวจ พ.วิเศษลักษณ์

1211

อาคารร่มโพธิ์

2

ห้องตรวจ พ.ศุภกร

1213

อาคารร่มโพธิ์

2

ห้องพักแพทย์

1203

อาคารร่มโพธิ์

3

ICU

1304

อาคารร่มโพธิ์

3

Ward รวมชาย - หญิง

1300, 1301

อาคารร่มโพธิ์

4

ห้องพิเศษ

1414

อาคารร่มโพธิ์

4

ห้องหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

1416

อาคารร่มโพธิ์

5

ห้องคลอด

1504, 1505

อาคารร่มโพธิ์

5

ห้องตรวจ นรีเวชกรรม

1509

อาคารร่มโพธิ์

5

ห้องผ่าตัด (OR)

1502

อาคารร่มโพธิ์

5

ห้องผ่าตัดเล็ก

1507

อาคารร่มโพธิ์

5

ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด

1500

:: โปรแกรม Online

...::: โปรแกรม Back Office

...::: โปรแกรม COC Lampang

...::: โปรแกรม News

...::: โปรแกรม มอค.

...::: EMR Online

...::: ค้นหารายการนัด

...::: ลงทะเบียนหนังสือส่งออก

...::: โปรแกรมแสดง SLIP เงินเดือนและรายได้อื่นๆ

...::: โปรแกรมแสดงรายการบริจาค และเบิกจ่าย

...::: โปรแกรมบริหารจัดการข้อร้องเรียน Online

...::: โปรแกรมติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงฯ อำเภอเถิน

...::: ระบบติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB)

...::: คลังข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม HDC จังหวัดลำปาง

...::: OP/PP Individual Records

...::: ระบบรายงานการแพทย์แผนไทย

...::: ตรวจสอบการรับ - ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ขึ้นระบบ HDC

...::: ทำแบบทดสอบความรู้เรื่อง COVID-19

:: หน่วยงาน    

...::: สสจ.ลำปาง

...::: สสอ.เถิน

...::: รพ.มะเร็งลำปาง

...::: รพ.ศูนย์ลำปาง

...::: รพ.เกาะคา

...::: รพ.งาว

...::: รพ.แจ้ห่ม

...::: รพ.เถิน

...::: รพ.เมืองปาน

...::: รพ.แม่ทะ

...::: รพ.แม่พริก

...::: รพ.แม่เมาะ

...::: รพ.วังเหนือ

...::: รพ.สบปราบ

...::: รพ.เสริมงาม

...::: รพ.ห้างฉัตร