• ..:: ประกาศ

  • ..:: ITA 2562

  • ..:: จัดซื้อ / จัดจ้าง

  • ..:: รับสมัครงาน

  • ..:: ประชุม/สัมมนา/อบรม

  • ..:: ความรู้ทั่วไป

  • ..:: ภาพกิจกรรม

นายสราวุธ แสงทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน
แพทย์แผนไทย ประชาสัมพันธ์ คลินิกกัญชาทางการแพทย์
พัสดุ อนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562
บริหาร เผยแพร่สรุปผลงานประจำปีงบประมาณ 2561 คปสอ.เถิน
บริหาร เผยแพร่ มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
บริหาร เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต(MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
บริหาร เผยแพร่ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บริหาร เผยแพร่ประกาศนโยบายมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส
บริหาร เผยแพร่ประกาศ สป.การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด(การประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
บริหาร เผยแพร่ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทฺธิ์ต่ำ
บริหาร แผนแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
บริหาร เผยแพร่แจ้งผลการอนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2562
บริหาร แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลเถิน
บริหาร ประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฯ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment)
     EBแต่งตั้งกรรมการเว็บไซต์ รพ.เถิน
     EBประกาศนโยบายจัดการระบบบริการสุขภาพ รพ.เถิน
     EBรายงานตามแผนปฏิบัติการการทุจริต รพ.เถิน
     EB2สรุปผลการจัดจ้่งประเภทการจ้างเหมาบริการ ปี 2562
     EB2 สรุปรายงานผลการจัดซื้อ ไตรมาส2 ปี 2562
     EB2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ มีค ถึง พค 62
     EB2 ข้อ 3 กรอบแนวทางความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง
     EB2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ มิย-กค 2562....
     EB5ข้อ1
     EB5ข้อ1ประชุมครั้งที่2
     EB5ข้อ2
     EB5ข้อ3
     EB5ข้อ5
     EB5ข้อ6
     EB6ข้อ1
     EB6ข้อ1ประชุมครั้งที่2
     EB6ข้อ2
     EB6ข้อ3
     EB7ข้อ4
     EB8ข้อ1 บันทึกลงนามและประกาศเผยแพร่บนเว็บไซด์ รพ.เถิน
     EB8ข้อ4 รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซด์ รพ.เถิน
     EB8ข้อ5 รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซด์ รพ.เถิน
     EB8ข้อ4รอบ2 รายงานผลการติดตามการดำเนนิงานและสรุปปัญหารอบที่ 2 (31 กค 62)
     EB9 ข้อ8 แนวทางแผนผังการดำเนินงาน1
     EB9 ข้อ8 แนวทางแผนผังการดำเนินงาน2
     EB9 ข้อ8 แนวทางแผนผังการดำเนินงาน3
     EB9ข้อ1(1)1.1
     EB9ข้อ1(2)
     EB9ข้อ1(1.2)
     EB9 ข้อแสนอแนะร้องเรียนผู้รับบริการ ตค61-มีค62
     EB10 แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เถิน ปี 2562
     EB11ข้อ2รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2561
     EB12รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
     EB12ข้อ2สรุปผลงานประจำปี 2562(รายงานการประเมินผลการปฏิบััติราชการ ปี 2562
     EB12ประกาศข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (1ตค61-31มีค62)
     EB14ข้อ2
     EB16 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 12 เดือน ตัดยอด ณ 31 กค 62
     EB16ข้อ2(2)2.1
     EB16ข้อ2.2.2
     EB16ข้อ2(3)
     EB16 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 12 เดือน ตัดยอด ณ 31 กค 62
     EB17แนวทางกระทวงรับเงินบริจาค
     EB17 กระทรวงป้องกันการทุจริต
     EB17 4มาตราการผิดวินัย จนท
     EB17 มาตรการกระทรวงของขวัญปีใหม่
     EB17 มาตรการซื้อยากระทรวงสาธารณสุข
     EB17ข้อ2มาตรการการรับสินบน รพ.เถิน
     EB17
     EB18 1(1.1)อนุมัติโครงการปราบปรามการทุจริต
     EB18 รายงานผลมาตรการการป้องกันการทุจริตฯ
     EB19รายงานการประชุมดำเนินการด้านความโปร่งใสในการทำงานเจ้าหน้าที่คนรักดี 9 มค 62
     EB20ข้อ2 สรุปวิเคราะห์ความเสี่ยง รพเถิน
     EB20ข้อ3วิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน
     EB20ข้อ3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
     EB21ข้อ2 ดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562 ณ 31 กค 62
     EB21ข้อ2
     EB21ข้อ2กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
     EB21ข้อ2คู่มือประมวลาจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
     EB22แนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
     EB23ข้อ2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
     EB24 ข้อ2 รายงานผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2562 ณ 31 กค 62
     EB24 รายงานผลมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ ปี 2562 ณ 31 กค 62
     EB24ข้อ2รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันฯ ไตรมาสที่2 28 กพ62
     EB25 SOP Flow Chart รพ.เถิน
     EB25รายงานการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
     EB25 อุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไขของหน่วยงาน รพ.เถิน กค 62
     EB25 รายงานผลการกำกับติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน รอบที่ 2 ณ 31 กค 62 Flow Chart ใหม่
     EB25 อุบัติการณ์ ตุลาคม 2561
     EB25 อุบัติการณ์ พฤศจิกายน 2561
     EB25 อุบัติการณ์ ธันวาคม 2561
     EB25 อุบัติการณ์ มกราคม 2562
     EB25 อุบัติการณ์ กุมภาพันธ์ 2562
     EB25 อุบัติการณ์ มีนาคม 2562
     EB25 อุบัติการณ์ เมษายน 2562
     EB25ข้อ2ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.เถิน
     EB25 อุบัติการณ์ พฤษภาคม 2562
     EB25 อุบัติการณ์ มิถุนายน 2562
     EB25 อุบัติการณ์ กรกฎาคม 2562
     EB25 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ
     EB25 แบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือฯ
     EB25ข้อ5รายงานการกำกกับติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางตรวจสอบฯ
     EB26 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
พัสดุ ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (DR) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สสอ.เถิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สสอ.เถิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธค 61 มค 62และ กพ 62
พัสดุ ร่างประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ)
พัสดุ เผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุนเงินนอกประมาณเงินบำรุ)
พัสดุ เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตค 61 และ พย 61
บริหาร เผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง มาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลเถิน
บริหาร เผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2562
บริหาร เผยแพร่มาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
บริหาร เผยแพร่ประกาศสำนักงานปลักกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
พัสดุ เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
พัสดุ รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2562
พัสดุ เผยแพร่รายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
พัสดุ ประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง มาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
บริหาร แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป โรงพยาบาลเถิน ประจำปี 2562 (2)
บริหาร แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป โรงพยาบาลเถิน ประจำปี 2562 (1)
พัสดุ เปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล)

:: โปรแกรม Online
...::: โปรแกรม FCT
...::: โปรแกรม News
...::: โปรแกรม มอค.
...::: EMR Online
...::: ค้นหารายการนัด
...::: ลงทะเบียนหนังสือส่งออก

 

:: หน่วยงานสาธารณสุข
...::: สสจ.ลำปาง
...::: สสอ.เถิน
...::: รพ.มะเร็งลำปาง
...::: รพ.ศูนย์ลำปาง
...::: รพ.เกาะคา
...::: รพ.งาว
...::: รพ.แจ้ห่ม
...::: รพ.เถิน
...::: รพ.เมืองปาน
...::: รพ.แม่ทะ
...::: รพ.แม่พริก
...::: รพ.แม่เมาะ
...::: รพ.วังเหนือ
...::: รพ.สบปราบ
...::: รพ.เสริมงาม
...::: รพ.ห้างฉัตร
:: Web Program
...::: คลังข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม HDC จังหวัดลำปาง
...::: OP/PP Individual Records
...::: ระบบรายงานการแพทย์แผนไทย
...::: ตรวจสอบการรับ - ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ขึ้นระบบ HDC จังหวัด