โรงพยาบาลเถิน 96/5 หมู่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
  • ..:: ประกาศ ::..

  • ..:: จัดซื้อ / จัดจ้าง ::..

  • ..:: รับสมัครงาน ::..

  • ..:: ประชุม/สัมมนา/อบรม ::..

  • ..:: ความรู้ทั่วไป ::..

บริหาร -> เผยแพร่ ผลการอนุมัติแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ปีงบ 2561
บริหาร -> เผยแพร่สถานการณ์เงินบำรุง รพ. ปีงบประมาณ 2561
บริหาร -> เผยแพร่ ผลการอนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561
บริหาร -> เผยแพร่แผนทางการเงิน(Planfin)ปีงบประมาณ 2561 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
บริหาร -> ประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฯ
บริหาร -> การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผุู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561
บริหาร -> รายงานผลการปฏิบัติงานผุ้ป่วยนอก(กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 6 เดือน ประจำปี 2560)
บริหาร -> นโยบายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลเถิน
บริหาร -> รายงานผลการปฏิบัติงานงานผุ้ป่วยนอก(กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 4 เดือน ประจำปี 2560)
บริหาร -> ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยนอก 2
บริหาร -> ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยนอก 1
บริหาร -> แผนผังโรงพยาบาลเถิน
บริหาร -> รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
บริหาร -> รายงานแก้ไขปรับปรุงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
บริหาร -> รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
ผู้ป่วยนอก -> ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยนอก OPD
บริหาร -> คู่มือประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิมพ์ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
บริหาร -> แผนผังระบบรับและจัดการเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลเถิน
บริหาร -> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลเถิน
บริหาร -> รายงานผลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
บริหาร -> สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลเถิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 1-2)
พัสดุ -> ประกาศแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560
บริหาร -> บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560
บริหาร -> บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559
บริหาร -> การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของโรงพยาบาลเถิน
บริหาร -> ประกาศโรงพยาบาลเถิน แนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ -> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (สขร.1)
พัสดุ -> ประกาศจังหวัดลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
พัสดุ -> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
บริหาร -> รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560
บริหาร -> ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560
พัสดุ -> สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
->
->
ห้องฉุกเฉิน -> Thai ACLS 2010 (Video)
กลุ่มการพยาบาล -> การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
กลุ่มการพยาบาล -> การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
กลุ่มการพยาบาล -> การสร้างทีมงาน
กลุ่มการพยาบาล -> การสร้างทีมงาน และภาวะผู้นำของผู้บริหาร
กลุ่มการพยาบาล -> ผู้นำสร้างได้เพียงบางคน แต่ภาวะผู้นำต้องสร้างให้กับทุกคน
กลุ่มการพยาบาล -> ผู้นำและภาวะผู้นำ 3
กลุ่มการพยาบาล -> ภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มการพยาบาล -> ภาวะผู้นำหรือประมุขศิลป์ (Leadership)
ห้องฉุกเฉิน -> ระบบปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
กลุ่มการพยาบาล -> วัฒนธรรมองค์กรกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
สารสนเทศ -> โปรแกรมเสริม Spacial PP
:: โปรแกรม Online
...::: โปรแกรม FCT
...::: โปรแกรม News
...::: EMR Online
...::: ค้นหารายการนัด
...::: ลงทะเบียนหนังสือส่งออก

 

:: หน่วยงานสาธารณสุข
...::: สสจ.ลำปาง
...::: สสอ.เถิน
...::: รพ.มะเร็งลำปาง
...::: รพ.ศูนย์ลำปาง
...::: รพ.เกาะคา
...::: รพ.งาว
...::: รพ.แจ้ห่ม
...::: รพ.เถิน
...::: รพ.เมืองปาน
...::: รพ.แม่ทะ
...::: รพ.แม่พริก
...::: รพ.แม่เมาะ
...::: รพ.วังเหนือ
...::: รพ.สบปราบ
...::: รพ.เสริมงาม
...::: รพ.ห้างฉัตร
:: Web Program
...::: คลังข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม HDC จังหวัดลำปาง
...::: OP/PP Individual Records
...::: ระบบรายงานการแพทย์แผนไทย
...::: ตรวจสอบการรับ - ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ขึ้นระบบ HDC จังหวัด