ลงนามถวายพระพร

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลางที่ให้บริการได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชน

พันธกิจ (Mission)

ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยทีมบุคลากรที่มีคุณภาพและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ

ค่านิยม (Core Value)

พัฒนาเป็นระบบ (Systemic Perspective)
ลดผลกระทบต่อชุมชน (Community and Social Response)
บุคคลมีจริยธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐาน (Ethic & Professional Standard)
บริหารด้วยข้อมูล (Management by Fact)

แผนการพัฒนา

พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 5 กลุ่ม : กลุ่มปฐมวัยและสตรี กลุ่มเรียน กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มวัยสูงอายุ พัฒนาระบบบริการ
การบริหารจัดการ : ระบบสารสนเทศ, การจัดการความรู้,
พัฒนาบุคลากรและการเงินการคลัง

เข็มมุ่ง

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Sepsis
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย COPD
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย MI
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Stroke
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย DM/HT

 • ประกาศ

 • ข่าวสาร

 • ITA

 • จัดซื้อ / จัดจ้าง

 • รับสมัครงาน

 • ประชุม/อบรม

 • ความรู้ทั่วไป

 • ภาพกิจกรรม

 • ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

 • แผนที่

 • รับเรื่องร้องเรีย

นายนวรัตน์ วนาพันธพรกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลเถิน (จ้างเหมาบริการ)

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลเถิน (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลเถิน (จ้างเหมาบริการ)

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลเถิน (จ้างเหมาบริการ)

ประชาสัมพันธ์

คำสั่งโรงพยาบาลเถิน ที่ ๔/๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลเถิน

ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital

ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง การดำเนินงานนโยบายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

บริหาร

รายงานงบการเงินประจำปี

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลเถิน (จ้างเหมาบริการ)

ประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บริหาร

ประกาศนโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลเถิน

บริหาร

นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเถิน

บริหาร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

บริหาร

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง(กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)พ.ศ.2560

บริหาร

โครงสร้างโรงพยาบาลเถิน

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์))

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (รถกระบะ+เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (รถกระบะ+เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop))

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง และราคากลาง (อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน)

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (โปรแกรมบริหารจัดการงานโรงพยาบาล)

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (จ้างออกแบบฯ)

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 300 ลบม./วัน)

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ))

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multislice Spiral CT Scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566-2568 (ระยะเวลา 3 ปี)

พัสดุ

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 (4 ช่อง)

พัสดุ

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 (แบบ สขร.1)

พัสดุ

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 (4 ช่อง)

พัสดุ

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 (แบบ สขร.1)

พัสดุ

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 (4 ช่อง)

พัสดุ

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 (แบบ สขร.1)

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบค่าเสื่อม ระดับจังหวัด)

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (กล้องส่องตรวจลำไส้ฯ))

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multislice Spiral CT Scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน แบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๘ (ระยะเวลา ๓ ปี) สำหรับโรงพ

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ)

Address : โรงพยาบาลเถิน 96/5 หมู่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160

Mail :   Piyaporn.Vutt@moph.go.th

Tel. 054-291585, 054-292016-7 Fax. 054-291585 ต่อ 2422

อาคาร

ชั้น

แผนก

เบอร์โทรศัพท์

กายภาพ

1

กายภาพบำบัด

2123

บ้านพักพนักงานขับรถ

1

บ้านพักพนักงานขับรถ

2127

พักญาติ

1

คลังยา(เภสัชฯ)

2118

พัสดุ

1

ห้องจ่ายวัสดุการแพทย์

2126

โภชนาการ

1

โภชนาการ

2427

เรือนยาไทย

1

เรือนยาไทย

2108

หน่วยจ่ายกลาง

1

ซักฟอก

2109

หน่วยจ่ายกลาง

1

ซัพพลาย/จ่ายกลาง

2129

หน่วยจ่ายกลาง

1

ห้องจ่ายกลาง

2112

หอผู้ป่วยติดเชื้อ

1

Ward ติดเชื้อ

2110

หอผู้ป่วยติดเชื้อ

1

คลินิกไต

2121

อาคารร่มไทร

1

งานยาเสพติดและจิตเวช (คุณน้ำทิพย์ และ คุณวรกานต์)

2408

อาคารร่มไทร

1

งานยุทธศาสตร์/งาน IT

2404

อาคารร่มไทร

1

งานสุขภาพจิต (คุณยุวดี)

2406

อาคารร่มไทร

1

งานสุขศึกษา/ประชาสัมพันธ์

2416

อาคารร่มไทร

1

งานสุขาภิบาล

2418

อาคารร่มไทร

1

ร้านกาแฟยินดี

2409

อาคารร่มไทร

1

ร้านค้ากำปอ

2412

อาคารร่มไทร

1

ศุนย์COC / รับชุดทำแผล

2130

อาคารร่มไทร

1

ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว

2430

อาคารร่มไทร

1

ห้องส่งเสริมฯ

2113

อาคารร่มไทร

2

บริหารฯ(การเงิน)

2421

อาคารร่มไทร

2

บริหารฯ(ธุรการ/พัสดุ)

2400, 2100

อาคารร่มไทร

2

บริหารฯ(เครื่องรับ/ส่ง Fax)

2422

อาคารร่มไทร

2

โรงพยาบาลเถิน

054-291585, 054-292016-7

อาคารร่มไทร

2

โรงพยาบาลเถิน(ส่ง Fax)

054-291585 ต่อ 2422

อาคารร่มโพธิ์

1

ศูนย์เปล/พขร.

2417

อาคารร่มโพธิ์

1

หน้าห้องตรวจ 1-2

1104

อาคารร่มโพธิ์

1

หน้าห้องตรวจ 3-4

1105

อาคารร่มโพธิ์

1

หน้าห้องตรวจ 5-6

1106

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้อง X- Ray

1126

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องจ่ายยา

1124

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องจ่ายเงิน/ออกใบเสร็จ

1122

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องฉุกเฉิน

1100, 1101

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องช่างทั่วไป

2403

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 1

1107

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 2

1108

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 3

1109

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 4

1110

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 5 (นพ.สืบสกุล)

1112

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 6 (นพ.สาธิต)

1113

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 7 (นพ.นพรัตน์)

1114

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 8 (พ.โสภิณ)

1121

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องบัตร/ศูนย์สิทธิ์

1127

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องหัวหน้าเภสัชกรรม

1125

อาคารร่มโพธิ์

1

ห้องเจาะเลือด

1103

อาคารร่มโพธิ์

1

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

1111

อาคารร่มโพธิ์

1

โต๊ะนัด / เสียงตามสาย

1102

อาคารร่มโพธิ์

1

โรงพยาบาลเถิน(ห้องฉุกเฉิน)สายตรง

054-292179

อาคารร่มโพธิ์

2

OPD ตรวจเด็ก/ศัลยกรรม

1212

อาคารร่มโพธิ์

2

ทันตกรรม

1205, 1209

อาคารร่มโพธิ์

2

ห้อง Lab

1200, 1201

อาคารร่มโพธิ์

2

ห้องตรวจ พ.คนึงนิจ

1210

อาคารร่มโพธิ์

2

ห้องตรวจ พ.วิเศษลักษณ์

1211

อาคารร่มโพธิ์

2

ห้องตรวจ พ.ศุภกร

1213

อาคารร่มโพธิ์

2

ห้องพักแพทย์

1203

อาคารร่มโพธิ์

3

ICU

1304

อาคารร่มโพธิ์

3

Ward รวมชาย - หญิง

1300, 1301

อาคารร่มโพธิ์

4

ห้องพิเศษ

1414

อาคารร่มโพธิ์

4

ห้องหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

1416

อาคารร่มโพธิ์

5

ห้องคลอด

1504, 1505

อาคารร่มโพธิ์

5

ห้องตรวจ นรีเวชกรรม

1509

อาคารร่มโพธิ์

5

ห้องผ่าตัด (OR)

1502

อาคารร่มโพธิ์

5

ห้องผ่าตัดเล็ก

1507

อาคารร่มโพธิ์

5

ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด

1500

 

:: หน่วยงาน    

...::: สสจ.ลำปาง

...::: สสอ.เถิน

...::: รพ.มะเร็งลำปาง

...::: รพ.ศูนย์ลำปาง

...::: รพ.เกาะคา

...::: รพ.งาว

...::: รพ.แจ้ห่ม

...::: รพ.เถิน

...::: รพ.เมืองปาน

...::: รพ.แม่ทะ

...::: รพ.แม่พริก

...::: รพ.แม่เมาะ

...::: รพ.วังเหนือ

...::: รพ.สบปราบ

...::: รพ.เสริมงาม

...::: รพ.ห้างฉัตร

 

:: โปรแกรม Online

...::: ITA ปี 2564

...::: สรุปสถานการณ์วัคซีน COVID-19 อำเภอเถิน

...::: โปรแกรม COC Lampang

...::: โปรแกรม News

...::: โปรแกรม มอค.

...::: EMR Online

...::: ค้นหารายการนัด

...::: ลงทะเบียนหนังสือส่งออก

...::: โปรแกรมแสดง SLIP เงินเดือนและรายได้อื่นๆ

...::: โปรแกรมแสดงรายการบริจาค และเบิกจ่าย

...::: โปรแกรมบริหารจัดการข้อร้องเรียน Online

...::: โปรแกรมติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงฯ อำเภอเถิน

...::: ระบบติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB)

...::: คลังข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม HDC จังหวัดลำปาง

...::: OP/PP Individual Records

...::: ระบบรายงานการแพทย์แผนไทย

...::: ตรวจสอบการรับ - ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ขึ้นระบบ HDC

...::: ทำแบบทดสอบความรู้เรื่อง COVID-19