• ผ้าป่ามหากุศล 22 เมษายน 2562
 • ผ้าป่ามหากุศล 22 เมษายน 2562
 • ผ้าป่ามหากุศล 22 เมษายน 2562
 • ผ้าป่ามหากุศล 22 เมษายน 2562
 • ผ้าป่ามหากุศล 22 เมษายน 2562
 • ผ้าป่ามหากุศล 22 เมษายน 2562
 • ผ้าป่ามหากุศล 22 เมษายน 2562
 • ผ้าป่ามหากุศล 22 เมษายน 2562
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ภัยสุขภาพจากภาวะหมอกควัน

 

นายสราวุธ แสงทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน
 • ..:: ประกาศ

 • ..:: ITA 2562

 • ..:: จัดซื้อ / จัดจ้าง

 • ..:: รับสมัครงาน

 • ..:: ประชุม/สัมมนา/อบรม

 • ..:: ความรู้ทั่วไป

พัสดุ -> อนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562
บริหาร -> เผยแพร่สรุปผลงานประจำปีงบประมาณ 2561 คปสอ.เถิน
บริหาร -> เผยแพร่ มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
บริหาร -> เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต(MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
บริหาร -> เผยแพร่ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บริหาร -> เผยแพร่ประกาศนโยบายมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส
บริหาร -> เผยแพร่ประกาศ สป.การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด(การประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
บริหาร -> เผยแพร่ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทฺธิ์ต่ำ
บริหาร -> แผนแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
บริหาร -> เผยแพร่แจ้งผลการอนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2562
บริหาร -> แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลเถิน
สารสนเทศ -> คู่มือ และการสมัครใช้งานโปรแกรมส่งต่อการรักษาผู้ป่วย Thai COC
บริหาร -> รายงานผลการปฏิบัติงานผุู้ป่วยนอก 6 เดือน ตค 60-มีค 61)
บริหาร -> ประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฯ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment)
     EBแต่งตั้งกรรมการเว็บไซต์ รพ.เถิน
     EBประกาศนโยบายจัดการระบบบริการสุขภาพ รพ.เถิน
     EBรายงานตามแผนปฏิบัติการการทุจริต รพ.เถิน
     EB5ข้อ1
     EB5ข้อ1ประชุมครั้งที่2
     EB5ข้อ2
     EB5ข้อ3
     EB5ข้อ5
     EB5ข้อ6
     EB6ข้อ1
     EB6ข้อ1ประชุมครั้งที่2
     EB6ข้อ2
     EB6ข้อ3
     EB7ข้อ4
     EB8ข้อ1 บันทึกลงนามและประกาศเผยแพร่บนเว็บไซด์ รพ.เถิน
     EB8ข้อ4 รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซด์ รพ.เถิน
     EB8ข้อ5 รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซด์ รพ.เถิน
     EB9ข้อ1(1)1.1
     EB9ข้อ1(2)
     EB9ข้อ1(1.2)
     EB9 ข้อแสนอแนะร้องเรียนผู้รับบริการ ตค61-มีค62
     EB10 แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เถิน ปี 2562
     EB11ข้อ2รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2561
     EB12รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
     EB12ข้อ2สรุปผลงานประจำปี 2562(รายงานการประเมินผลการปฏิบััติราชการ ปี 2562
     EB14ข้อ2
     EB16ข้อ2(2)2.1
     EB16ข้อ2.2.2
     EB16ข้อ2(3)
     EB17แนวทางกระทวงรับเงินบริจาค
     EB17 กระทรวงป้องกันการทุจริต
     EB17 4มาตราการผิดวินัย จนท
     EB17 มาตรการกระทรวงของขวัญปีใหม่
     EB17 มาตรการซื้อยากระทรวงสาธารณสุข
     EB17ข้อ2มาตรการการรับสินบน รพ.เถิน
     EB17
     EB18 1(1.1)อนุมัติโครงการปราบปรามการทุจริต
     EB18 รายงานผลมาตรการการป้องกันการทุจริตฯ
     EB19รายงานการประชุมดำเนินการด้านความโปร่งใสในการทำงานเจ้าหน้าที่คนรักดี 9 มค 62
     EB20ข้อ2 สรุปวิเคราะห์ความเสี่ยง รพเถิน
     EB20ข้อ3วิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน
     EB20ข้อ3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
     EB21ข้อ2
     EB21ข้อ2กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
     EB21ข้อ2คู่มือประมวลาจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
     EB22แนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
     EB23ข้อ2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
     EB24ข้อ2รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันฯ ไตรมาสที่2 28 กพ62
     EB25 SOP Flow Chart รพ.เถิน
     EB25รายงานการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
     EB25ข้อ2ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.เถิน
     EB25 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ
     EB25 แบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือฯ
     EB25ข้อ5รายงานการกำกกับติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางตรวจสอบฯ
     EB26 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
พัสดุ -> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สสอ.เถิน -> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สสอ.เถิน -> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ -> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ -> ร่าง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
พัสดุ -> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาศที่ 1)
พัสดุ -> เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ -> เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธค 61 มค 62และ กพ 62
พัสดุ -> สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1)
สสอ.เถิน -> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สำหรับ รพ.สต.สะเลียมหวาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สสอ.เถิน -> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยนาบ้านไร่(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำหรับ รพ.สต.นาบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ -> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีมบประมาณ พ.ศ.2562 (ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ)
พัสดุ -> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ -> สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (สขร.)
พัสดุ -> สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (สขร.)
พัสดุ -> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
พัสดุ -> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
พัสดุ -> ร่างประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ)
พัสดุ -> เปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ)
พัสดุ -> เผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุนเงินนอกประมาณเงินบำรุ)
พัสดุ -> เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตค 61 และ พย 61
บริหาร -> เผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง มาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลเถิน
บริหาร -> เผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2562
บริหาร -> เผยแพร่มาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
บริหาร -> เผยแพร่ประกาศสำนักงานปลักกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
พัสดุ -> เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
พัสดุ -> รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2562
พัสดุ -> เผยแพร่รายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
พัสดุ -> ประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง มาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ -> สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (สขร.)
พัสดุ -> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ (MEDICAL GAS SYSTEM) (ครั้งที่ 3)
พัสดุ -> สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1)
บริหาร -> แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป โรงพยาบาลเถิน ประจำปี 2562 (2)
บริหาร -> แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป โรงพยาบาลเถิน ประจำปี 2562 (1)
พัสดุ -> เปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล)
พัสดุ -> สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
->

->

กลุ่มการพยาบาล -> การกระตุ้นโภชนาการเพื่อป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย
บริหาร -> คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน สป.
สารสนเทศ -> คู่มือห้องเก็บเงินระบบ HOSxP
กลุ่มการพยาบาล -> ผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการอาการปวดผู้ป่วยหลังผ่าตัด open cholecystectomy แบบผสมผสาน
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 รับการประเมินมาตรฐานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จาก สคร.
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 รับการประเมินมาตรฐานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จาก สคร.2
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น/ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น/ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย2
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น/ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย3
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 งานคอนเสิร์ต ไมค์ทองคำ 2
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 งานคอนเสิร์ต ไมค์ทองคำ 3
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 งานคอนเสิร์ต ไมค์ทองคำ 4
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 งานคอนเสิร์ต ไมทองคำ1
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นิเทศงาน จาก สสจ ลำปาง รอบที่2ปี 61(1)
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นิเทศงาน จาก สสจ ลำปาง รอบที่2ปี 61(2)
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รับการประเมินมมตรฐานงานอานามัยแม่และเด็กปี 2561 (1)
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รับการประเมินมมตรฐานงานอานามัยแม่และเด็กปี 2561 (1)
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รับการประเมินมมตรฐานงานอานามัยแม่และเด็กปี 2561 (3)
บริหาร -> ภาพกิจกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รับการประเมินมมตรฐานงานอานามัยแม่และเด็กปี 2561 (4)
สารสนเทศ -> มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
สารสนเทศ -> ระบบงาน NCD
สารสนเทศ -> ระบบงาน ชันสูตร (LAB)
สารสนเทศ -> ระบบงาน ซักประวัติ
สารสนเทศ -> ระบบงาน ผู้ป่วยใน
สารสนเทศ -> ระบบงาน ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ห้องบัตร
สารสนเทศ -> ระบบงาน ห้องคลอด
สารสนเทศ -> ระบบงาน ห้องทำงานแพทย์
สารสนเทศ -> ระบบงาน ห้องผ่าตัด
สารสนเทศ -> ระบบงาน ห้องยา
สารสนเทศ -> ระบบงาน ห้องยาผู้ป่วยใน
สารสนเทศ -> เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล
บริหาร -> เผยแพร่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
:: โปรแกรม Online
...::: โปรแกรม FCT
...::: โปรแกรม News
...::: โปรแกรม มอค.
...::: EMR Online
...::: ค้นหารายการนัด
...::: ลงทะเบียนหนังสือส่งออก

 

:: หน่วยงานสาธารณสุข
...::: สสจ.ลำปาง
...::: สสอ.เถิน
...::: รพ.มะเร็งลำปาง
...::: รพ.ศูนย์ลำปาง
...::: รพ.เกาะคา
...::: รพ.งาว
...::: รพ.แจ้ห่ม
...::: รพ.เถิน
...::: รพ.เมืองปาน
...::: รพ.แม่ทะ
...::: รพ.แม่พริก
...::: รพ.แม่เมาะ
...::: รพ.วังเหนือ
...::: รพ.สบปราบ
...::: รพ.เสริมงาม
...::: รพ.ห้างฉัตร
:: Web Program
...::: คลังข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม HDC จังหวัดลำปาง
...::: OP/PP Individual Records
...::: ระบบรายงานการแพทย์แผนไทย
...::: ตรวจสอบการรับ - ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ขึ้นระบบ HDC จังหวัด