• ประกาศ

 • ข่าวสาร

 • ITA 2562

 • ITA 2563

 • ITA 2564

 • จัดซื้อ / จัดจ้าง

 • รับสมัครงาน

 • ประชุม/อบรม

 • ความรู้ทั่วไป

 • ภาพกิจกรรม

 • เบอร์โทรศัพท์

 • รับเรื่องร้องเรีย

นายสราวุธ แสงทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

สารสนเทศ

นโยบายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลเถิน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 2562

 

EB

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 2563

 

EBEB2ข้อ3(3.2)(3.2.1)บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามแผน (4ช่อง)มีค เมย พค 63 090663

 

EBEB2ข้อ3(3.2)(3.2.2)บันทึกเผยแพร่ฯลงเว็บไซต์ (4ช่อง)มีค เมย พค 63 090663

 

EBEB2ข้อ3(3.2)(3.2.4)ฟอร์มเผยแพร่ลงเว็บไซต์ (4ช่อง)มีค เมย พค 63 090663

 

EBEB2ข้อ3(3.2)(3.2.3)สรุปผลการดำเนินการฯ (4ช่อง)มีค เมย พค 63 090663

 

EBEB2ข้อ3(3.2)(3.2.5)ปริ้นสกรีน (4ช่อง)มีค เมย พค 63 090663

 

EBEB2ข้อ3(3.3.6)(1)หลักฐานเบิกจ่ายไม่เกินหนึ่งแสนบาท 090663

 

EBEB2ข้อ3(3.3.6)(2)หลักฐานเบิกจ่ายเกินหนึ่งแสนบาท 090663

 

EBEB3ข้อ1(1.1)แผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 วงเงินห้าพันบาทขึ้นไป 090663

 

EBEB2ข้อ3(3.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ อัพเดต 090663

 

EBEB3ข้อ1(1.3)ประกาศผุู้ชนะจัดซืิ้อจัดจ้างไม่เกินห้าพันบาท ไตรมาส 2 090663

 

EBEB4ข้อ1บันทึกข้อความและลงเว็บไซต์ สขร. มีค เมย พค 63 090663

 

EBEB4ข้อ2แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. มีค เมย พค 63 090663

 

EBEB4ข้อ3(3.1)ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์ สขร. มีค เมย พค 63 090663

 

EBEB4ข้อ3(3.2)ปริ้นสกรีนลงเว็บไซต์ สขร. มีค เมย พค 63 090663

 

EBEB9ข้อ1(7)(7.3)ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ทันต บริหาร เภสัช LAB 090663

 

EBEB14ข้อ1บันทึกข้อความลงนามประกาศและลงเว็บไซต์

 

EBEB14ข้อ2 ประกาศการประเมินผล ดีเด่น ดีมาก ครั้งที่ 1(1ตค62ถึง31มีค63) 090663

 

EBEB14ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ ติดบอร์ดดีเด่น ดีมาก (1ตค62ถึง31มีค63) 090663

 

EBEB3ข้อ1(1.2)แผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 วงเงินสูงสุด 090663

 

EBEB9ข้อ1(7)(7.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)(มีค เมย พค 63) อัพเดต

 

EBกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และรายงานผลฯ

 

EBEB2ข้อ3(3.2) รายงานผลการดำเนนิการตามแผนฯ

 

EBEB3ข้อ1(1.4)ภาพถ่ายปิดประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างบอร์ด รพ.เถิน 090663

 

EBEB2ข้อ3(3.3) แนวทางตรวจสอบ จนท การจัดซื้อจัดจ้าง

 

EBEB3ข้อ1(1.2)ไตรมาส3วงเงินสูงสุด ลงใหม่

 

EBEB4ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผุ้บริหารฯ new

 

EBEB3ข้อ1(1.5)ปริ้นสกรีน ลงใหม่

 

EBEB4ข้อ2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน สขร. new

 

EBEB3ข้อ1(1.4)ภาพถ่ายปิดประกาศเผยแพร่ฯ ไตรมาส 3

 

EBEB4ข้อ3 ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลฯ

 

EB1ข้อ2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รพ.เถิน

 

EB1ข้อ3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล/คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ฯ(Link)

 

EB1ข้อ1บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ/สั่งการสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ62(Link)

 

EB1ข้อ1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ/สั่งการสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง new

 

EB1ข้อ3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล new

 

EB2ข้อ3(3.2)(3.2.1)(3.2.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 ช่อง (มิย กค สค 63)

 

EB2ข้อ1บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบสั่งการ มาตรการกลไกความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง(Link)

 

EB2ข้อ2ประกาศผู้บริหารกำหนดมาตรการกลไกส่งเสริมความโปร่งใส(Link)

 

EB2ข้อ3(3.1)แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 Link2

 

EB2ข้อ3(3.2)ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(Link)

 

EB2ข้อ3(3.3)การแสดงความบริสุทธิ์ใจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(Link)

 

EB2ข้อ3(3.1)แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 Link1

 

EB2ข้อ3(3.1)แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 Link3

 

EB2ข้อ3(3.2)(3.2.1)(3.2.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 ช่อง (พย62)

 

EB2ข้อ3(3.2)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (4ช่อง) (ตค62-พย62)และสรุปจ้างเหมา Link

 

EB2ข้อ3(3.2)สรุปการจัดซื้อ ปีงบ 2563 (วัสดุทั่วไป การแพทย์ ทันตกรรม ยา มิใช่ยา วิทยาศาสตร์)และเปรียบเทียบสถานการณ์การเงินปีงบ 62-63

 

EB2ข้อ3(3.2.3)รายงานผล 4 ช่อง มิย กค สค 63

 

EB2ข้อ3(3.2.4)เผยแพร่ 4 ช่อง มิย กค สค 63

 

EB2ข้อ3(3.2.5)Pirnt Screen 4 ช่อง มิย กค สค 63

 

EB2ข้อ1บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบสั่งการ มาตรการกลไกความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง new

 

EB2ข้อ2ประกาศผู้บริหารกำหนดมาตรการกลไกส่งเสริมความโปร่งใส new

 

EB2ข้อ3 (3.1) กรอบแนวทางดำเนินการฯ (1) new

 

EB2ข้อ3 (3.1) กรอบแนวทางดำเนินการฯ (2) new

 

EB2ข้อ3 (3.1) กรอบแนวทางดำเนินการฯ (3) new

 

EB2ข้อ3(3.3)(3.3.6)(1)ชุดเบิกจ่ายปีงบ63 (1)ไม่เกิน 1 แสนบาท

 

EB2ข้อ3(3.3)(3.3.6)(2)ชุดเบิกจ่ายปีงบ63 (2) เกิน 1 แสนบาท

 

EB3ข้อ1(1.1)(1.2)(1.3) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไปและวงเงินสูงสุด

 

EB3ข้อ1(1.3) เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5000 บาท รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB3ข้อ1(1.4) ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB3ข้อ1(1.5) Print Screen

 

EB3ข้อ1การจัดซื้อจัดจ้างe-GP วงเงิน5000 บาทขึ้นไปและวงเงินสูงสุด/ปิดประกาศ/pirnt Screen (Link)OK

 

EB3ข้อ1(1.1)เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000 บาทขึ้นไป รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB3ข้อ1(1.1)ไตรมาส3วงเงินเกิน 5000 บาท ลงใหม่

 

EB3ข้อ1(1.1)แผนการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000 บาทขึ้นไป กย 63

 

EB3ข้อ1(1.2) เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB3ข้อ1(1.2)แผนการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด กย 63

 

EB3ข้อ1(1.3)แผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5000 บาท กย 63

 

EB3ข้อ1(1.5)Print Screen ประกาศผู้ชนะฯ ไตรมาส 3

 

EB4ข้อ1บันทึก ข้อ2รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ตค 62 และ พย62 ข้อ 3เผยแพร่/Pirint Screen (Link)

 

EB4ข้อ2 สขร. มิย กค สค 63

 

EB4ข้อ3(3.1)เผยแพร่ สขร. มิย กค สค 63

 

EB4ข้อ3(3.2)Print Screen สขร.มิย กค สค 2563

 

EB4ข้อ1บันทึกรายงานผู้บริหาร สขร. เดือน มิย กค สค 2563

 

EB5ข้อ6 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค new

 

EB5ข้อ6 Print Screen

 

EB5ข้อ1 ขออนุมัติโครงการตามภารกิจที่เลือก โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค คปสอ.เถิน

 

EB5ข้อ2 โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค คปสอ.เถิน สสจ.อนุมัติแล้ว

 

EB5ข้อ3 ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการและรายงานการประชุมผู้มีส่วนได้เสียตามโครงการฯ

 

EB5ข้อ4 ภาพถ่ายกิจกรรมประชุมผู้มีส่วนได้เสียและกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมวัณโรคฯ

 

EB5ข้อ6 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค

 

EB5ข้อ5 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบและเผยแพร่ในเว็บไซต์ รพ. ตามโครงการป้องกันและควบคุมวัณโรคฯ

 

EB5ข้อ1 ขออนุมัติโครงการตามภารกิจที่เลือก โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค คปสอ.เถิน new

 

EB5ข้อ2 โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค คปสอ.เถิน สสจ.อนุมัติแล้ว new

 

EB5ข้อ3 ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการและรายงานการประชุมผู้มีส่วนได้เสียตามโครงการฯ new

 

EB5ข้อ4 ภาพถ่ายกิจกรรมประชุมผู้มีส่วนได้เสียและกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมวัณโรคฯ new

 

EB5ข้อ5 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบฯตามโครงการป้องกันและควบคุมวัณโรคฯ new

 

EB6ข้อ1บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค

 

EB6ข้อ2โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรคฯ

 

EB6ข้อ7 Print Screen

 

EB6ข้อ3 รายงานงานการประชุมผู้มีส่วนได้เสียตามภารกิจที่เลือก

 

EB6ข้อ4แผนงานตามภารกิจที่เลือก

 

EB6ข้อ5ภาพถ่ายกิจกรรมประชุมตามภารกิจที่เลือก

 

EB6ข้อ6 บันทึกข้อความรายงานผลผู้มีส่วนได้เสียฯ

 

EB6ข้อ7 ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลตามโครงการควบคุมวัณโรคฯ

 

EB7ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมวัณโรคฯ

 

EB7ข้อ2 อนุมัติโครงการป้องกันและควบคุมวัณโรคฯ

 

EB7ข้อ3 รายงานการประชุมตามโครงการป้องกันและควบคุมวัณโรคฯ

 

EB7ข้อ4 ภาพถ่ายกิจกรรมตามโครงการป้องกันและควบคุมวัณโรคฯ

 

EB7ข้อ5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารฯตามโครงการป้องกันและควบคุมวัณโรคฯ

 

EB7ข้อ6 ฟอร์มเผยพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ

 

EB7ข้อ6 Print Screen

 

EB8ข้อ5 Print Screen

 

EB8ข้อ1 บันทึกลงนามในประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ฯ

 

EB8ข้อ2 ประกาศ รพ.เถิน เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB8ข้อ3 กรอบแนวทางวิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ รพ.เถิน

 

EB8ข้อ4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลฯ ปี 62 และปี 63

 

EB8ข้อ5 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สรุปปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

EB9ข้อ2 ฟอร์มเผยแพร่ฯ

 

EB9ข้อ9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ ER

 

EB9ข้อ1(1)(1.1 ถึง 1.5) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน รพ.เถิน

 

EB9ข้อ1(1.6) ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

 

EB9ข้อ1(1.7) พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

 

EB9ข้อ1(1.8) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

 

EB9ข้อ1(1.11) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

 

EB9ข้อ1(2)นโยบายและยุทธศาสตร์ รพ.เถิน

 

EB9ข้อ1(1.9) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงฯว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พศ.2560

 

EB9ข้อ1(7)(7.5)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 (มีค เมย พค 63) ลงใหม่

 

EB10ข้อ2 อนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบ 2563 และแผนงานประจำ

 

EB10ข้อ2 อนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบ 2563 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1

 

EB10ข้อ2 อนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบ 2563 แผนยุทธศาสตร์ที่ 2

 

EB10ข้อ2 อนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบ 2563 แผนยุทธศาสตร์ที่ 3

 

EB10ข้อ2 อนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบ 2563 แผนยุทธศาสตร์ที่ 4

 

EB10ข้อ2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานประจำ และ บันทึก สสจ.อนุมัติแผนแล้ว PDF

 

EB10ข้อ2 อนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบ 2563 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 PDF

 

EB10ข้อ2 อนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบ 2563 แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 PDF

 

EB10ข้อ2 อนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบ 2563 แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 PDF

 

EB10ข้อ2 อนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบ 2563 แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 PDF

 

EB10ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563

 

EB11ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบ 2562

 

EB11ข้อ2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562

 

EB11ข้อ3 เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

 

EB12ข้อ1รายงานผลตามแผนปฏิบัติการปี 2563 รอบที่ 2 ณ 31กค 63

 

EB12ข้อ2รายงานผลตามแผนปฏิบัติการปี63 รอบที่ 2 ณ 31กค 63

 

EB12ข้อ3 เผยแพร่แผนปฏิบัติการรอบที่ 2 ณ 31 กค 63

 

EB12ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 63 รอบ 1 ณ 29 กพ 63

 

EB12ข้อ2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563รอบที่ 1 ณ 29 กพ 63

 

EB12ข้อ3 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ รพ.เถิน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 รอบที่ 1

 

EB13ข้อ3กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานฯ อัพเดต

 

EB13ข้อ2 มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส ข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 5 สายงาน กย63

 

EB13ข้อ5หลักฐานหนังสืแจ้งเวียนหน่วยงานภายในทราบปฏิบัติ อัพเดต

 

EB13ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานลงนามประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

 

EB13ข้อ2 ประกาศ รพ.เถิน มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 

EB13ข้อ3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ

 

EB13ข้อ3 (3.1) หลักเกณฑ์การประเมินผลฯ

 

EB13ข้อ3(3.2) ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

 

EB13ข้อ3(3.3) ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ วิธีการ ขั้นตอนฯ

 

EB13ข้อ3(3.4)ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ กลไกฯ

 

EB13ข้อ4 รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากร 7กพ63

 

EB13ข้อ5 บันทึกข้อความเวียนแจ้ง เรื่อง มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

 

EB13ข้อ6 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

 

EB13ข้อ3(3.1) แนวทางการเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เมย 63 (เพิ่มเติม) รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB14ข้อ2 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB14ข้อ3ประกาศ ขรก.ผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก 1เมย62ถึง30กย62

 

EB14ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผลข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก เมย-กย62

 

EB14ข้อ4 เผยแพร่เว็บไซต์ประกาศข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

 

EB14ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบประกาศข้าราชการผุูู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

 

EB15ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ เจตนารมณืการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 new

 

EB15ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุญาตลงนามในประกาศ เรื่อง เจตนารมณืการต่อต้านการทุจริต ปี 2563

 

EB15ข้อ2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปีงประมาณ 2563

 

EB15ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ เจตนารมณืการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2563

 

EB15ข้อ4 เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์รพ.เถิน เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปี 2563

 

EB15ข้อ4 Print Screen

 

EB16ข้อ6 print Screen การรับเรื่องร้องเรียนหน้าเว็บ รพ.เถิน

 

EB16ข้อ7 บันทึกข้อความรายงานผลการดำนเนการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ ประพฤติมิชอบ

 

EB16ข้อ8 ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ เรื่องการรับเรื่องร้องเรียน

 

EB16ข้อ7(7.1)ร้องเรียนทั่วไป รอบที่2 ณ 31กค63

 

EB16ข้อ7(7.2)ประพฤติมิชอบ รอบที่ 2 31กค63

 

EB16ข้อ8 ฟอร์มเผยแพร่ รอบที่ 2 ทั่วไปและุประพฤติมิชอบ

 

EB16ข้อ1 คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผุ้บริหารสูงสุด แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน

 

EB16้ข้อ2 ระบบรับและจัดการเรื่องร้องเรียน รพ.เถิน

 

EB16ข้อ3 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและประพฤติมิชอบ

 

EB16ข้อ4 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ทั่วไป และ ประพฤติมิชอบ

 

EB16ข้อ5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

 

EB17ข้อ2 ประกาศและมาตรการป้องกันการรับสินบนฯ รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB17ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศมาตรการป้องกันและรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตฯ

 

EB17ข้อ2(2.1)มาตรการป้องกันการรับสินบนฯ ของขวัญปีใหม่ รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB17ข้อ2 (2.1) ประกาศและมาตรการป้องกันและรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตฯ

 

EB17ข้อ2(2.2) มาตรการป้องกันการรับสินบนฯ เบิกจ่ายยา รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB17ข้อ2 (2.2) ประกาศและมาตรการป้องกันและรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตฯ

 

EB17ข้อ2(2.3)มาตรการป้องกันการรับสินบนฯ จัดซื้อจัดจ้าง รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB17ข้อ2 (2.3 ถึง 2.7) ประกาศและมาตรการป้องกันและรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตฯ

 

EB17ข้อ2(2.4)มาตรการป้องกันการรับสินบนฯ เงินบริจาค รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB17ข้อ3 บันทึกข้อความเวียน เรื่อง มาตรการป้องกันและรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตฯ

 

EB17ข้อ2(2.5) มาตรการป้องกันการทุจริตฯ รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB17ข้อ4 รายงานสรุปผลกำกับติดตามตามมาตรการป้องกันและรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตฯ

 

EB17ข้อ2(2.6) มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษฯ รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB17ข้อ5 ฟอร์มเผยแพร่มาตรการป้องกันและรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตฯ

 

EB17ข้อ2(2.7) มาตรการการจัดสวัสดิการภายใน รพ.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

 

EB18ข้อ5 Print Screen

 

EB18ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปราบการทุจริตฯ

 

EB18ข้อ2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปราบการทุจริตฯ

 

EB18ข้อ3 ภาพถ่ายจัดประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปราบการทุจริตฯ

 

EB18ข้อ4 บันทึกข้อความรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปราบการทุจริตฯ

 

EB18ข้อ5 ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์การจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปราบการทุจริตฯ

 

EB19ข้อ5 Print Screen

 

EB19ข้อ1 ประกาศ รพ.เถิน การรวมกลุ่มจัดตั้งชมรม Strong เถินต้านโกง

 

EB19ข้อ2 การรวมกลุ่มวัตถุประสงค์ ชมรม Strong เถินต้านโกง

 

EB19ข้อ3 กิจกรรมปรับปรุงบริหารงานตามชมรม Strong เถินต้านโกง

 

EB19ข้อ4 ความริเริ่มบันทึกข้อความจัดประชุม ชมรม Strong เถินต้านโกง

 

EB19ข้อ5 ฟอร์มเผยแพร่ลงเว็บไซต์ ของ ชมรม Strong เถินต้านโกง

 

EB20ข้อ5 Print Screen

 

EB20ข้อ1 หนังสือบันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี 2563

 

EB20ข้อ2 รายงานการประชุมสรุปผลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

 

EB20ข้อ3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 

EB20ข้อ4 หนังสือบันทึกรายงานบทวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 

EB20ข้อ5 ฟอร์มเผยแพร่บทวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 

EB20ข้อ3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสียงฯปี 63 ลงใหม่

 

EB21ข้อ4 รายงานผลประโยชน์ทับซ้อน รอบที่2 31กค63

 

EB21ข้อ5 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ+ปร้ินสกรีน รอบที่ 2 ณ 31กค63

 

EB21ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามฯและประกาศมาตรการจัดการความเสี่ยงฯ

 

EB21ข้อ2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

EB21ข้อ3 บันทึกข้อความเวียน ประกาศมาตรการจัดการความเสี่ยงฯ

 

EB21ข้อ4 บันทึกข้อความรายงานผล มาตรการจัดการความเสี่ยงฯ

 

EB21ข้อ5 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

EB22ข้อ5 ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ

 

EB22ข้อ5 Print Screen

 

EB22ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

 

EB22ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

 

EB22ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบประชุม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

 

EB22ข้อ4 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการจัดการประชุม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

 

EB23 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2563 (เว็บไซต์ รพ.เถิน)

 

EB23ข้อ1(1.1) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราบการทุจริตฯ

 

EB23ข้อ1(1.2) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

 

EB23ข้อ1(1.2)(1.2.1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ

 

EB23ข้อ1(1.2)(1.2.2) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

 

EB23ข้อ1(1.2)(1.2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ

 

EB23ข้อ1(1.2)(1.2.4) แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ

 

EB23ข้อ1(1.3) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราบการทุจริตฯ

 

EB23ข้อ1(1.4) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

 

EB23ข้อ2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารอนุมัติลงนามในแผนฯ

 

EB23ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และ Print Screen

 

EB24ข้อ1(1.2)รายงานการทุจริต ไตรมาส4 31กค63

 

EB24ข้อ4(2.1)รายงานผลชมรมจริยธรรม รอบที่2 ปี63

 

EB24ข้อ2(2.2)ผู้บริหารรับทราบตามชมรมจริยธรรม รอบที่ 2 ปี63

 

EB24ข้อ1(1.1) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปี2563 ณ 29 กพ 63ไตรมาส2

 

EB24ข้อ1(1.3)เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะและปริ้นสกรีน ไตรมาส4 ณ31กค63

 

EB24ข้อ1(1.2) บันทึกข้อความขออนุมัติรายงานผลการกำกับติดตามฯ

 

EB24ข้อ1(1.3) ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ

 

EB24ข้อ2(2.3)เผยแพร่ข้อมุลและปริ้นสกรีน รอบที่ 2 ปี 63

 

EB24ข้อ1(1.3) Print Screen

 

EB24ข้อ2(2.1) รายงานผลการกำกับติดตามฯ

 

EB24ข้อ2(2.2) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบสั่งการฯ

 

EB24ข้อ2(2.3) ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ

 

EB24ข้อ2(2.3) Print Screen

 

EB25ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ เรื่อง มาตรการ กลไก การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

 

EB25ข้อ2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

 

EB25ข้อ3 รายงานการประชุมสื่อสาร ชี้แจงทำความเข้าใจในหน่วยงานฯ

 

EB25ข้อ4 บันทึกข้อความหนังสือเวียนมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ฯ

 

EB25ข้อ5 บันทึกข้อความรายงานการกำกับติดตามตามกรอบแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

 

EB25ข้อ5รายงานผลตามคู่มือปฏิบัติงาน รอบที่2 31กค63

 

EB25ข้อ6 ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ

 

EB25ข้อ6 เผยแพร่ และPrint Screen งวดที่2 31กค63

 

EB25ข้อ6 Print Screen

 

EB26ข้อ1คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน รพ.เถิน

 

EB26ข้อ3ฟร์อมเผยแพร่ข้อมูลฯ

 

EB26ข้อ2 ภายถ่ายประกอบ

 

EB26ข้อ3 Print Screen

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 2564

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดรับและแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (DR) พร้อมเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์(PACS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

พัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พัสดุ

ร่างประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ)

บริหาร

เผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง มาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลเถิน

บริหาร

เผยแพร่มาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

บริหาร

เผยแพร่ประกาศสำนักงานปลักกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

พัสดุ

เผยแพร่รายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

พัสดุ

ประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง มาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุ

เปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล)

ห้องฉุกเฉิน

Thai ACLS 2010 (Video)

กลุ่มการพยาบาล

การกระตุ้นโภชนาการเพื่อป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย

กลุ่มการพยาบาล

การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)

กลุ่มการพยาบาล

การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)

สารสนเทศ

การลงข้อมูลติดตามเยี่ยมในกลุ่มเป้าหมาย Stroke, MI, CKD มะเร็งท่อน้ำดี

สารสนเทศ

การลงข้อมูลติดตามเยี่ยมในกลุ่มเป้าหมาย ผู้พิการ, ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง

สารสนเทศ

การลงข้อมูลติดตามเยี่ยมในกลุ่มเป้าหมาย มะเร็งตับ, มะเร็งอื่นๆ และ Palliative

กลุ่มการพยาบาล

การสร้างทีมงาน

กลุ่มการพยาบาล

การสร้างทีมงาน และภาวะผู้นำของผู้บริหาร

แพทย์แผนไทย

คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย

บริหาร

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน สป.

สารสนเทศ

คู่มือห้องเก็บเงินระบบ HOSxP

สารสนเทศ

ด้านที่ 7 งานสุขศึกษา รพ.เถิน

ห้องคลอด

ตารางแคลอรีอาหาร

กลุ่มการพยาบาล

ผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการอาการปวดผู้ป่วยหลังผ่าตัด open cholecystectomy แบบผสมผสาน

กลุ่มการพยาบาล

ผู้นำสร้างได้เพียงบางคน แต่ภาวะผู้นำต้องสร้างให้กับทุกคน

กลุ่มการพยาบาล

ผู้นำและภาวะผู้นำ 3

กลุ่มการพยาบาล

ภาวะผู้นำหรือประมุขศิลป์ (Leadership)

สารสนเทศ

มะเร็งเต้านม

สารสนเทศ

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

สารสนเทศ

ระบบงาน NCD

สารสนเทศ

ระบบงาน ชันสูตร (LAB)

สารสนเทศ

ระบบงาน ซักประวัติ

สารสนเทศ

ระบบงาน ผู้ป่วยใน

สารสนเทศ

ระบบงาน ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ห้องบัตร

สารสนเทศ

ระบบงาน ห้องคลอด

สารสนเทศ

ระบบงาน ห้องทำงานแพทย์

สารสนเทศ

ระบบงาน ห้องผ่าตัด

สารสนเทศ

ระบบงาน ห้องยา

สารสนเทศ

ระบบงาน ห้องยาผู้ป่วยใน

ห้องฉุกเฉิน

ระบบปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

กลุ่มการพยาบาล

วัฒนธรรมองค์กรกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

สารสนเทศ

เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล

ผู้ป่วยใน

เลิกขวดนมดีอย่างไร?

ผู้ป่วยนอก

แบบประเมินความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับยา Warfarin ในโรงพยาบาลเถิน

สารสนเทศ

แผนที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อาคาร

ชั้น

แผนก

เบอร์โทรศัพท์

กายภาพ

1

กายภาพบำบัด

2123

บ้านพักพนักงานขับรถ

1

บ้านพักพนักงานขับรถ

2127

พักญาติ

1

คลังยา(เภสัชฯ)

2118

พัสดุ

1

ห้องจ่ายวัสดุการแพทย์

2126

โภชนาการ

1

โภชนาการ

2427

ร่มไทร

1

งานยาเสพติด

2407

ร่มไทร

1

งานยุทธศาสตร์/งาน IT

2404

ร่มไทร

1

งานสุขศึกษา/ประชาสัมพันธ์

2416

ร่มไทร

1

งานสุขาภิบาล

2418

ร่มไทร

1

ร้านกาแฟยินดี

2409

ร่มไทร

1

ร้านค้ากำปอ

2412

ร่มไทร

1

ศุนย์COC / รับชุดทำแผล

2130

ร่มไทร

1

ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว

2430

ร่มไทร

1

ห้องส่งเสริมฯ

2113

ร่มไทร

2

บริหารฯ(การเงิน)

2421

ร่มไทร

2

บริหารฯ(ธุรการ/พัสดุ)

2400, 2100

ร่มไทร

2

บริหารฯ(เครื่องรับ/ส่ง Fax)

2422

ร่มไทร

2

โรงพยาบาลเถิน

054-291585, 054-292016-7

ร่มไทร

2

โรงพยาบาลเถิน(ส่ง Fax)

054-291585 ต่อ 2422

ร่มโพธิ์

1

ฉุกเฉิน

1100, 1101

ร่มโพธิ์

1

ศูนย์เปล/พขร.

2417

ร่มโพธิ์

1

หน้าห้องตรวจ 1-2

1104

ร่มโพธิ์

1

หน้าห้องตรวจ 3-4

1105

ร่มโพธิ์

1

หน้าห้องตรวจ 5-6

1106

ร่มโพธิ์

1

ห้อง X- Ray

1126

ร่มโพธิ์

1

ห้องจ่ายยา

1124

ร่มโพธิ์

1

ห้องจ่ายเงิน/ออกใบเสร็จ

1122

ร่มโพธิ์

1

ห้องช่างทั่วไป

2403

ร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 1

1107

ร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 2

1108

ร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 3

1109

ร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 4

1110

ร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 5 (นพ.สืบสกุล)

1112

ร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 6 (นพ.สาธิต)

1113

ร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 7 (นพ.นพรัตน์)

1114

ร่มโพธิ์

1

ห้องตรวจ 8 (พ.โสภิณ)

1121

ร่มโพธิ์

1

ห้องบัตร/ศูนย์สิทธิ์

1127

ร่มโพธิ์

1

ห้องหัวหน้าเภสัชกรรม

1125

ร่มโพธิ์

1

ห้องเจาะเลือด

1103

ร่มโพธิ์

1

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

1111

ร่มโพธิ์

1

โต๊ะนัด / เสียงตามสาย

1102

ร่มโพธิ์

1

โรงพยาบาลเถิน(ห้องฉุกเฉิน)สายตรง

054-292179

ร่มโพธิ์

2

OPD ตรวจเด็ก/ศัลยกรรม

1212

ร่มโพธิ์

2

ทันตกรรม

1205, 1209

ร่มโพธิ์

2

ห้อง Lab

1200, 1201

ร่มโพธิ์

2

ห้องตรวจ พ.คนึงนิจ

1210

ร่มโพธิ์

2

ห้องตรวจ พ.วิเศษลักษณ์

1211

ร่มโพธิ์

2

ห้องตรวจ พ.ศุภกร

1213

ร่มโพธิ์

2

ห้องพักแพทย์

1203

ร่มโพธิ์

3

ICU

1304

ร่มโพธิ์

3

Ward รวมชาย - หญิง

1300, 1301

ร่มโพธิ์

4

ห้องพิเศษ

1414

ร่มโพธิ์

4

ห้องหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

1416

ร่มโพธิ์

5

ห้องคลอด

1504, 1505

ร่มโพธิ์

5

ห้องตรวจ นรีเวชกรรม

1509

ร่มโพธิ์

5

ห้องผ่าตัด (OR)

1502

ร่มโพธิ์

5

ห้องผ่าตัดเล็ก

1507

ร่มโพธิ์

5

ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด

1500

เรือนยาไทย

1

เรือนยาไทย

2108

หน่วยจ่ายกลาง

1

ซักฟอก

2109

หน่วยจ่ายกลาง

1

ซัพพลาย/จ่ายกลาง

2129

หน่วยจ่ายกลาง

1

ห้องจ่ายกลาง

2112

หอผู้ป่วยติดเชื้อ

1

Ward ติดเชื้อ

2110

หอผู้ป่วยติดเชื้อ

1

คลินิกไต

2121

:: โปรแกรม Online

...::: โปรแกรม COC Lampang

...::: โปรแกรม News

...::: โปรแกรม มอค.

...::: EMR Online

...::: ค้นหารายการนัด

...::: ลงทะเบียนหนังสือส่งออก

...::: โปรแกรมแสดง SLIP เงินเดือนและรายได้อื่นๆ

...::: โปรแกรมแสดงรายการบริจาค และเบิกจ่าย

...::: โปรแกรมบริหารจัดการข้อร้องเรียน Online

...::: โปรแกรมติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงฯ อำเภอเถิน

...::: ระบบติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB)

...::: คลังข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม HDC จังหวัดลำปาง

...::: OP/PP Individual Records

...::: ระบบรายงานการแพทย์แผนไทย

...::: ตรวจสอบการรับ - ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ขึ้นระบบ HDC

...::: ทำแบบทดสอบความรู้เรื่อง COVID-19

:: หน่วยงาน    

...::: สสจ.ลำปาง

...::: สสอ.เถิน

...::: รพ.มะเร็งลำปาง

...::: รพ.ศูนย์ลำปาง

...::: รพ.เกาะคา

...::: รพ.งาว

...::: รพ.แจ้ห่ม

...::: รพ.เถิน

...::: รพ.เมืองปาน

...::: รพ.แม่ทะ

...::: รพ.แม่พริก

...::: รพ.แม่เมาะ

...::: รพ.วังเหนือ

...::: รพ.สบปราบ

...::: รพ.เสริมงาม

...::: รพ.ห้างฉัตร