โรงพยาบาลเถิน 96/5 หมู่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
  • ..:: ประกาศ ::..

  • ..:: จัดซื้อ / จัดจ้าง ::..

  • ..:: รับสมัครงาน ::..

  • ..:: ประชุม/สัมมนา/อบรม ::..

  • ..:: ความรู้ทั่วไป ::..

บริหาร -> เผยแพร่คู่มือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก รพ.เถิน
บริหาร -> เผยแพร่ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
บริหาร -> เผยแพร่กิจกรรมดำเนินงานด้านความโปร่งใสในการทำงาน เจ้าหน้าที่คนรักดี
บริหาร -> เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
บริหาร -> เผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
บริหาร -> เผยแพร่รายงานการแก้ไขปรับปรุงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
บริหาร -> เผยแพร่การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก รพ.เถิน
บริหาร -> เผยแพร่แผนปฏิบััติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปีงบ 2561
บริหาร -> เผยแพร่ รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลเถิน ปี 2560
บริหาร -> เผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน งบ 2561 ไตรมาสที่ 1-2
บริหาร -> เผยแพร่รายงานผลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ตค 60-มีค 61
บริหาร -> เผยแพร่ คำสั่งคณะกรรมการความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลเถิน
บริหาร -> เผยแพร่แผนผังระบบรับ และ จัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลเถิน
บริหาร -> รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ป่วยนอก 5 เดือน (ตค60-กพ 61) 2
บริหาร -> รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ป่วยนอก 5 เดือน (ตค60-กพ 61) 1
บริหาร -> แนวทางคู่มือการปฏิบัติงานงานผู้ป่วยนอก
บริหาร -> แผนผังการให้บริการงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเถิน
บริหาร -> แผนผังโรงพยาบาลเถิน
พัสดุ -> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 20 รายการ e-bidding
บริหาร -> ประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสใการบริหารราชการของจังหวัดลำปาง
บริหาร -> เผยแพร่ ผลการอนุมัติแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ปีงบ 2561
บริหาร -> เผยแพร่สถานการณ์เงินบำรุง รพ. ปีงบประมาณ 2561
บริหาร -> เผยแพร่ ผลการอนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561
บริหาร -> เผยแพร่แผนทางการเงิน(Planfin)ปีงบประมาณ 2561 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
บริหาร -> ประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฯ
บริหาร -> การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผุู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561
บริหาร -> รายงานผลการปฏิบัติงานผุ้ป่วยนอก(กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 6 เดือน ประจำปี 2560)
บริหาร -> นโยบายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลเถิน
พัสดุ -> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
พัสดุ -> สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
พัสดุ -> รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 (สขร.1)
พัสดุ -> รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 (สขร.1)
พัสดุ -> เผยแพร่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำาปาง เรื่อง มมตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561
พัสดุ -> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (สขร.1)
พัสดุ -> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
บริหาร -> รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560
บริหาร -> ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560
พัสดุ -> สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
->
->
:: โปรแกรม Online
...::: โปรแกรม FCT
...::: โปรแกรม News
...::: EMR Online
...::: ค้นหารายการนัด
...::: ลงทะเบียนหนังสือส่งออก

 

:: หน่วยงานสาธารณสุข
...::: สสจ.ลำปาง
...::: สสอ.เถิน
...::: รพ.มะเร็งลำปาง
...::: รพ.ศูนย์ลำปาง
...::: รพ.เกาะคา
...::: รพ.งาว
...::: รพ.แจ้ห่ม
...::: รพ.เถิน
...::: รพ.เมืองปาน
...::: รพ.แม่ทะ
...::: รพ.แม่พริก
...::: รพ.แม่เมาะ
...::: รพ.วังเหนือ
...::: รพ.สบปราบ
...::: รพ.เสริมงาม
...::: รพ.ห้างฉัตร
:: Web Program
...::: คลังข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม HDC จังหวัดลำปาง
...::: OP/PP Individual Records
...::: ระบบรายงานการแพทย์แผนไทย
...::: ตรวจสอบการรับ - ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ขึ้นระบบ HDC จังหวัด