การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 2564

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
         EB11ข้อ1 การให้บริการ รอบ 12 เดือน 31สค 64 รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนฯ ปี 2564
         EB11ข้อ1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
         EB11ข้อ2รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไตรมาสที่2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนมีนาคม 2564
         EB11ข้อ2รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข(รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือน สิงหาคม 2564
         EB11ข้อ3รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือน สิงหาคม 2564
         EB11ข้อ3รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ไตรมาสที่2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนมีนาคม 2564
         EB11ข้อ4 รอบ 12 เดือน รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2564
         EB11ข้อ4รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
         EB11ข้อ5 การให้บริการ และ การทุจริต รอบ 12 เดือน แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
         EB11ข้อ5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน