การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 2564

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
         EB12ข้อ1(1.1)หลักฐานการจัดการโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปราก
         EB12ข้อ1(1.2)โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค คปสอ.เถิน
         EB12ข้อ2เฉพาะภาพกิจกรรมประชุมตามภารกิจที่เลือก 25 กพ 63 ณ รพ.เถิน
         EB12ข้อ2รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
         EB12ข้อ3รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
         EB12ข้อ4รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
         EB12ข้อ5ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 1
         EB12ข้อ5ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ภาพสี
         EB12ข้อ5ภาพสี กิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 2
         EB12ข้อ6บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
         EB12ข้อ7แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน