การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 2564

EB 13 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
         EB13ข้อ1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
         EB13ข้อ2(2.1)มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
         EB13ข้อ2(2.2)มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
         EB13ข้อ2(2.3)มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
         EB13ข้อ2(2.4)มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
         EB13ข้อ2(2.5)มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
         EB13ข้อ2(2.6)มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
         EB13ข้อ2(2.7)มาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล
         EB13ข้อ2คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ /คู่มือมาตรการป้องกันการรับสินบน
         EB13ข้อ2คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ /มาตรการป้องกันการรับสินบนฯ
         EB13ข้อ3บันทึกข้อความแจ้งเวียน
         EB13ข้อ4 ปี 2564 รอบ 12 เดือน บันทึกข้อความรายงนสรุปผลการกำกับติดตามป้องกันการรับสินบนฯ
         EB13ข้อ4บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
         EB13ข้อ5 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ปี 2564 รอบ 12 เดือน การทุจริตฯ
         EB13ข้อ5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน