การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 2564

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
         EB16ข้อ1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด
         EB16ข้อ2ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
         EB16ข้อ3เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
         EB16ข้อ4ภายถ่ายกิจกรรมเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
         EB16ข้อ5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน