การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 2564

EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจาปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจาปีของหน่วยงาน
         EB18ข้อ1(1.1) ปี 2564 รอบ 12 เดือน รายงานผลการกำกับติดตามการทุจริตประะพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม
         EB18ข้อ1(1.1)รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         EB18ข้อ1(1.2)ปี 2564 รอบ 12 เดือน บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธร
         EB18ข้อ1(1.2)หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         EB18ข้อ1(1.3)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
         EB18ข้อ1(1.3)ปี 2564 รอบ 12 เดือน เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ปี 2564 รอบ 12 เดือน การทุจริตฯ
         EB18ข้อ2(2.1)ปี 2564 รอบ 12 เดือน รายงานจริยธรรม ฟอร์ม 2 และรายงานผลจริยธรรม ฟอร์ม 3
         EB18ข้อ2(2.1)รายการผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแบบฟอร์มการรายงานผลการติดตามประเมินผลฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์ม
         EB18ข้อ2(2.2)ปี 2564 รอบ 12 เดือน บันทึกรายงานผลการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
         EB18ข้อ2(2.2)ปี 2564 รอบ 12 เดือน รายงาานจริยธรรม ฟอร์ม 2
         EB18ข้อ2(2.2)เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ปี 2564 รอบ 12 เดือน จริยธรรมฯ
         EB18ข้อ2(2.2)หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
         EB18ข้อ2(2.3)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
         EB18ข้อ2(2.3)ปี 2564 รอบ 12 เดือน รายงานผลจริยธรรม ฟอร์ม 3