การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 2564

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
         EB2ข้อ1(1)ข้อมูลผู้บริหาร ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
         EB2ข้อ1(10)ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
         EB2ข้อ1(11)พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
         EB2ข้อ1(12)ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
         EB2ข้อ1(13)ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ฯ พ.ศ.2560
         EB2ข้อ1(14)อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สป.
         EB2ข้อ1(15)จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
         EB2ข้อ1(2)นโยบายของผู้บริหาร
         EB2ข้อ1(3)โครงสร้างหน่วยงาน
         EB2ข้อ1(4)หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
         EB2ข้อ1(5)กฎหมายที่เกี่ยข้องกับการดำเนินงาน
         EB2ข้อ1(6)ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
         EB2ข้อ1(7)ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน(ที่อยุ่ โทรศัพท์ แผนที่)
         EB2ข้อ1(8)ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นบุคคลภายนอก
         EB2ข้อ1(9)วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
         EB2ข้อ12แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน
         EB2ข้อ1เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ข้อมูลพื้นฐาน รพ.เถิน
         EB2ข้อ2เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
         EB2ข้อ3แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
         EB2ข้อ4แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
         EB2ข้อ9(9.3)ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 2
         EB2ข้อ9(9.3)ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
         EB2ข้อ9(9.5)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)