การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 2564

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
         EB22ข้อ1(1.1)บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
         EB22ข้อ1(1.2)โครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต บุคลากร รพ.เถิน
         EB22ข้อ2รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
         EB22ข้อ3บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
         EB22ข้อ4รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
         EB22ข้อ5ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ /กิจกรรม ภาพสี 16 ธค 63
         EB22ข้อ6แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน