การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 2564

EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG"
         EB23ข้อ1หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG…” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG… ที่ชัดเจน
         EB23ข้อ2แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG เถินต้านโกง
         EB23ข้อ3รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG เถินต้านโกง
         EB23ข้อ4กิจกรรมการดำเนินการของชมรม STRONG… ที่มีความต่อเนื่อง
         EB23ข้อ5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน