การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 2564

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         EB4ข้อ2(2.1)บันทึกข้อความรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง 4 ช่อง เดือน มิย กค และ สค 64
         EB4ข้อ2(2.1)บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงาน สขร. เดือน มิย กค และ สค 64
         EB4ข้อ2(2.1)บันทึกรารยานผลการของแผนการจัดซื้อและจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 3 (เมย พค มิย 64)
         EB4ข้อ2(2.1)หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
         EB4ข้อ2(2.2)รายงานผลการจัดซื้อตามแผน ค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุชันสูตร วัสดุทันตกรรม วัสดุทั่วไป ณ 31 สค 64
         EB4ข้อ2(2.2)รายงานผลการดำเนินการงบค่าเสื่อม งบเงินกู้โควิด ณ 31 สค 64
         EB4ข้อ2(2.2)รายงานผลการดำเนินการงบดำเนินงาน 1ตค63 ถึง 28 กพ 64
         EB4ข้อ2(2.2)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปี 64 (4 ช่อง)(1 ม่ีนาคม 64-31 มีนาคม 64)อัพเดต
         EB4ข้อ2(2.2)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปี 64 (งบค่าเสื่อม ผลดำเนินงานตามแผนจัดซื้อ 5 ศุนย์ และผลการจัดหาพัสดุ 4 ช่อง เมย-มิย 64)
         EB4ข้อ2(2.2)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         EB4ข้อ2(2.2)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 4 ช่อง เดือน มิย กค และ สค 64
         EB4ข้อ2(2.3)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน
         EB4ข้อ3(3.3)ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 (เมย -มิย 64) วงเงินเกิน 100000 บาท
         EB4ข้อ3(3.3)ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 (เมย -มิย 64) วงเงินไม่เกิน 100000 บาท
         EB4ข้อ3(3.3)ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 (กค64-กย64)วงเงินเกิน 100,000 บาท(ชุดที่2)
         EB4ข้อ3(3.3)ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 (กค64-กย64)วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท(ชุดที่1)
         EB4ข้อ3(3.3)ชุดใบสำคัญเบิกจ่ายวงเงินเกินหนึ่งแสนบาท
         EB4ข้อ3(3.3)ชุดใบสำคัญเบิกจ่ายวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท