การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 2564

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         EB5ข้อ1บันทึกข้อความรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร เดือน มิย กค และ สค 64(ไตรมาสที่4)
         EB5ข้อ1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
         EB5ข้อ2บันทึกข้อความชี้แจง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน กันยายน 2564
         EB5ข้อ2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2564
         EB5ข้อ2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน มิถุนายน 2564
         EB5ข้อ2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน สิงหาคม 2564
         EB5ข้อ2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ไตรมาส 4 (มิย กค สค 2564)
         EB5ข้อ3แบบ สขร.1 ไตรมาส3 เดือน พฤษภาคม 2564
         EB5ข้อ3แบบ สขร.1 ไตรมาส3 เดือน มิถุนายน 2564
         EB5ข้อ3แบบ สขร.1 ไตรมาส3 เดือน เมษายน 2564
         EB5ข้อ3แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
         EB5ข้อ3สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(เดือน 1 มีนาคม 64 - 31มีนาคม64)อัพเดต