การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 2564

EB 7 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ
         EB7ข้อ1บันทึกข้อความประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำนเนิการกับเจ้าหน้าที่ผุู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
         EB7ข้อ2ประกาศจังหวัดลำปาง มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ลว.26 เมย 64
         EB7ข้อ3กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 1
         EB7ข้อ4หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ขออนุมัติจัดประชุม)
         EB7ข้อ4หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รายงานสรุปผลฯ)
         EB7ข้อ4หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ)
         EB7ข้อ4หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2564(สรุปผลการจัดโครงการ 1)
         EB7ข้อ4หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2564(สรุปผลการจัดโครงการ 2)
         EB7ข้อ4หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2564(สรุปผลการจัดโครงการ 3)
         EB7ข้อ4หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2564(สรุปผลการจัดโครงการ 4)
         EB7ข้อ4หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2564(สรุปผลการจัดโครงการ 5)
         EB7ข้อ4หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
         EB7ข้อ4หลักฐานการประชุมตามประกาศจังหวัดลำปาง กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ลว.26 เมย 64
         EB7ข้อ5หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ 2564 ประกาศผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ