การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 2564

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
         EB8ข้อ1บันทึกข้อความ ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก ครั้งที่ 1 (1 ตค 63ถึง 31 มีค 64)
         EB8ข้อ2ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก (1 ตค 63 ถึง 31 มีค 64)