การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 2564

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย
         EB9ข้อ1(1.2)โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
         EB9ข้อ5ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ภาพสี
         EB9ข้อ5ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม