• ..:: การพยาบาล ::..

  • ..:: ผู้ป่วยใน OPD ::..

  • ..:: ผู้ป่วยใน IPD ::..

  • ..:: งานบริหาร ::..

  • ..:: สารสนเทศ ::..

กลุ่มการพยาบาล -> ผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการอาการปวดผู้ป่วยหลังผ่าตัด open cholecystectomy แบบผสมผสาน
กลุ่มการพยาบาล -> การกระตุ้นโภชนาการเพื่อป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย
กลุ่มการพยาบาล -> การสร้างทีมงาน และภาวะผู้นำของผู้บริหาร
กลุ่มการพยาบาล -> การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
กลุ่มการพยาบาล -> ผู้นำสร้างได้เพียงบางคน แต่ภาวะผู้นำต้องสร้างให้กับทุกคน
กลุ่มการพยาบาล -> วัฒนธรรมองค์กรกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มการพยาบาล -> ภาวะผู้นำหรือประมุขศิลป์ (Leadership)
กลุ่มการพยาบาล -> การสร้างทีมงาน
กลุ่มการพยาบาล -> การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
กลุ่มการพยาบาล -> ผู้นำและภาวะผู้นำ 3
สารสนเทศ -> มะเร็งเต้านม
สารสนเทศ -> ด้านที่ 7 งานสุขศึกษา รพ.เถิน
สารสนเทศ -> เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล
สารสนเทศ -> คู่มือห้องเก็บเงินระบบ HOSxP
สารสนเทศ -> มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
สารสนเทศ -> ระบบงาน ห้องยาผู้ป่วยใน
สารสนเทศ -> ระบบงาน ห้องทำงานแพทย์
สารสนเทศ -> ระบบงาน ชันสูตร (LAB)
สารสนเทศ -> ระบบงาน ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ห้องบัตร
สารสนเทศ -> ระบบงาน ซักประวัติ
สารสนเทศ -> ระบบงาน ห้องยา
สารสนเทศ -> ระบบงาน ห้องผ่าตัด
สารสนเทศ -> ระบบงาน ห้องคลอด
สารสนเทศ -> ระบบงาน ผู้ป่วยใน
สารสนเทศ -> ระบบงาน NCD
สารสนเทศ -> แผนที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สารสนเทศ -> การลงข้อมูลติดตามเยี่ยมในกลุ่มเป้าหมาย ผู้พิการ, ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
สารสนเทศ -> การลงข้อมูลติดตามเยี่ยมในกลุ่มเป้าหมาย มะเร็งตับ, มะเร็งอื่นๆ และ Palliative
สารสนเทศ -> การลงข้อมูลติดตามเยี่ยมในกลุ่มเป้าหมาย Stroke, MI, CKD มะเร็งท่อน้ำดี