เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเถิน
อาคาร ชั้น หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
กายภาพ 1 กายภาพบำบัด 2123
บ้านพักพนักงานขับรถ 1 บ้านพักพนักงานขับรถ 2127
พักญาติ 1 คลังยา(เภสัชฯ) 2118
พัสดุ 1 ห้องจ่ายวัสดุการแพทย์ 2126
โภชนาการ 1 โภชนาการ 2427
ร่มไทร 1 งานยาเสพติด 2407
ร่มไทร 1 งานยุทธศาสตร์/งาน IT 2404
ร่มไทร 1 งานสุขศึกษา/ประชาสัมพันธ์ 2416
ร่มไทร 1 งานสุขาภิบาล 2418
ร่มไทร 1 ร้านกาแฟยินดี 2409
ร่มไทร 1 ร้านค้ากำปอ 2412
ร่มไทร 1 ศุนย์COC / รับชุดทำแผล 2130
ร่มไทร 1 ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว 2430
ร่มไทร 1 ห้องส่งเสริมฯ 2113
ร่มไทร 2 บริหารฯ(การเงิน) 2421
ร่มไทร 2 บริหารฯ(ธุรการ/พัสดุ) 2400, 2100
ร่มไทร 2 บริหารฯ(เครื่องรับ/ส่ง Fax) 2422
ร่มไทร 2 โรงพยาบาลเถิน 054-291585, 054-292016-7
ร่มไทร 2 โรงพยาบาลเถิน(ส่ง Fax) 054-291585 ต่อ 2422
ร่มโพธิ์ 1 ฉุกเฉิน 1100, 1101
ร่มโพธิ์ 1 ศูนย์เปล/พขร. 2417
ร่มโพธิ์ 1 หน้าห้องตรวจ 1-2 1104
ร่มโพธิ์ 1 หน้าห้องตรวจ 3-4 1105
ร่มโพธิ์ 1 หน้าห้องตรวจ 5-6 1106
ร่มโพธิ์ 1 ห้อง X- Ray 1126
ร่มโพธิ์ 1 ห้องจ่ายยา 1124
ร่มโพธิ์ 1 ห้องจ่ายเงิน/ออกใบเสร็จ 1122
ร่มโพธิ์ 1 ห้องช่างทั่วไป 2403
ร่มโพธิ์ 1 ห้องตรวจ 1 1107
ร่มโพธิ์ 1 ห้องตรวจ 2 1108
ร่มโพธิ์ 1 ห้องตรวจ 3 1109
ร่มโพธิ์ 1 ห้องตรวจ 4 1110
ร่มโพธิ์ 1 ห้องตรวจ 5 (นพ.สืบสกุล) 1112
ร่มโพธิ์ 1 ห้องตรวจ 6 (นพ.สาธิต) 1113
ร่มโพธิ์ 1 ห้องตรวจ 7 (นพ.นพรัตน์) 1114
ร่มโพธิ์ 1 ห้องตรวจ 8 (พ.โสภิณ) 1121
ร่มโพธิ์ 1 ห้องบัตร/ศูนย์สิทธิ์ 1127
ร่มโพธิ์ 1 ห้องหัวหน้าเภสัชกรรม 1125
ร่มโพธิ์ 1 ห้องเจาะเลือด 1103
ร่มโพธิ์ 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 1111
ร่มโพธิ์ 1 โต๊ะนัด / เสียงตามสาย 1102
ร่มโพธิ์ 1 โรงพยาบาลเถิน(ห้องฉุกเฉิน)สายตรง 054-292179
ร่มโพธิ์ 2 OPD ตรวจเด็ก/ศัลยกรรม 1212
ร่มโพธิ์ 2 ทันตกรรม 1205, 1209
ร่มโพธิ์ 2 ห้อง Lab 1200, 1201
ร่มโพธิ์ 2 ห้องตรวจ พ.คนึงนิจ 1210
ร่มโพธิ์ 2 ห้องตรวจ พ.วิเศษลักษณ์ 1211
ร่มโพธิ์ 2 ห้องตรวจ พ.ศุภกร 1213
ร่มโพธิ์ 2 ห้องพักแพทย์ 1203
ร่มโพธิ์ 3 ICU 1304
ร่มโพธิ์ 3 Ward รวมชาย - หญิง 1300, 1301
ร่มโพธิ์ 4 ห้องพิเศษ 1414
ร่มโพธิ์ 4 ห้องหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 1416
ร่มโพธิ์ 5 ห้องคลอด 1504, 1505
ร่มโพธิ์ 5 ห้องตรวจ นรีเวชกรรม 1509
ร่มโพธิ์ 5 ห้องผ่าตัด (OR) 1502
ร่มโพธิ์ 5 ห้องผ่าตัดเล็ก 1507
ร่มโพธิ์ 5 ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด 1500
เรือนยาไทย 1 เรือนยาไทย 2108
หน่วยจ่ายกลาง 1 ซักฟอก 2109
หน่วยจ่ายกลาง 1 ซัพพลาย/จ่ายกลาง 2129
หน่วยจ่ายกลาง 1 ห้องจ่ายกลาง 2112
หอผู้ป่วยติดเชื้อ 1 Ward ติดเชื้อ 2110
หอผู้ป่วยติดเชื้อ 1 คลินิกไต 2121