สถานะการให้บริการ โรงพยาบาลเถิน ณ วันที่ 7 ธค. 2564 เวลา 07:33 น. (Realtime)

ผู้ป่วยนอก (OPD)
รายการ จำนวน
ผู้ใช้บริการทั้งหมด       133
   - บัตรทอง       99
   - เบิกได้จ่ายตรง       23
   - ประกันสังคม       7
   - อปท.       3
   - จ่ายเงินเอง       1
รับ / ส่งต่อผู้ป่วย 0
   - รับผู้ป่วย 0
   - ส่งต่อผู้ป่วย 0
งานห้องฉุกเฉิน 4
   - กลับบ้าน 2
   - Admitted นอนโรงพยาบาล 1
   - กำลังทำการรักษา 1
ห้องทันตกรรม 0
   - รอรับบริการ 0
   -ให้บริการเสร็จสิ้น 0
แพทย์แผนไทย 0
   -
กายภาพบำบัด 0
   - OPD 0
   - IPD 0
ห้องตรวจ ARI (Diag J) 0
Pneumonia 0

 

 
ผู้ป่วยใน (IPD)
รายการ อัตราการใช้เตียง อัตรา
ครองเตียง
วันนี้ผู้ป่วย
จำนวน ใช้  เหลือ %ใช้  Admit  D/C
การใช้เตียงรวม 87      64 23    73.56 13.12 2 -
อัตราครองเตียง = (รวมวันนอน 244 x 100) / (60 x จำนวนวันของเดือน 31)
   - ชั้น 3 Ward 44 43 1 97.73   2 -
     อายุรกรรม 38
     ศัลยกรรม 3
     กุมารเวชกรรม 2
Semi-critical illness 12
Moderate illness 30
Convalescent illness 1
   - ชั้น 3 ICU 8    6 2 75.00   - -
On Ventilator   4
CI   2
 
   - ชั้น 4 ห้องพิเศษ     21    9 / 10 12 42.86   - -
     กุมารเวชกรรม    3
     นรีเวชกรรม    1
     ศัลยกรรม    2
     สูติกรรม    1
     อายุรกรรม    3
** ห้องที่ใช้อาจไม่เท่ากับแผนก
(เช่น แม่ลูกนอนห้องเดียวกัน) ห้อง/คน
   - ชั้น 5 ห้องคลอด 8           - -
      รอคลอด 4 0 4 0.00    
      หลังคลอด 4 0 4 0.00    
   
   - ห้องแยกโรค 26    6 20 23.08   - -
   - รพ.สนาม 40 - 40 0.00 - -
ห้องผ่าตัด 2
ผ่าตัดเล็ก 2
คัดกรอง COVID-19
ประจำเดือน ธค. 2564
วันที่ จำนวน
1 14
2 9
3 7
4 2
5 9
6 13