หน้าหลัก บุคลากร ภาพข่าว/กิจกรรม ผังงานประจำเดือน โปรแกรม News
ITA2563 EB 9 ข้อ 2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ITA2563 EB22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ITA2563 EB 16 ข้อ 6 หน่วยงานไม่มีระบบตอบสนองการร้องเรียน
ITA2563 EB 11 ข้อ 2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ITA2563 EB 9 ข้อ 1.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล
ITA2563 EB 9 ข้อ 1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ITA2563 EB 9 ข้อ 1.1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ITA2563 EB 9 ข้อ 1.1.10 อินโฟกราฟิคคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารรสุข
ITA2563 EB 9 ข้อ 1.1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารรสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ITA2563 EB 9 ข้อ 1.1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ITA2563 EB 9 ข้อ 1.1.7 พ.ร.บ. มาตราฐานทางจริยธรรม
ITA2563 EB 9 ข้อ 1.1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม