หน้าหลัก บุคลากร ภาพข่าว/กิจกรรม ผังงานประจำเดือน โปรแกรม News
ITA2563 EB 8 ข้อ 5 ข้อ 5.1 เรื่อง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
ITA2563 EB 8 ข้อ 4 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
ITA2563 EB 8 ข้อ 3 เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ITA2563 EB 8 ข้อ 2 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2563
ITA2563 EB 8 ข้อ1 เรื่องขอพิจารณาลงนามในประกาศ และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
ITA2563 EB2 ข้อ 3.3(3.3.1-3.3.6)เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ITA2563 EB 3 ข้อ 1 ข้อ 1.5 Print Screen จาก Web site หน่วยงาน
ITA2563 EB 3 ข้อ 1 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผน
ITA2563 EB 3 ข้อ 1 ข้อ 1.3 กรณีจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5000 บาท
ITA2563 EB 3 ข้อ 1 ข้อ 1.2 เอกสารเผยแพร่วงเงินสูงสุด
ITA2563 EB 3 ข้อ 1 ข้อ 1.1 เอกสารเผยแพร่วงเงิน 5000 บาท
ITA2563 EB2 ข้อ 3.1.5-3.1.9 มีคำสั่งมอบหมายปิดประกาศหรือปลด