หน้าหลัก บุคลากร ภาพข่าว/กิจกรรม ผังงานประจำเดือน โปรแกรม News
ITA2563 EB 13 ข้อ 3.1 แจ้งให้ดำเนินการเลื่อนเงินเดือน
ITA2563 EB 13 ข้อ 2.1 ประกาศการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ITA2563 EB 13 ข้อ 1.1 การบันทึกตัวชี้วัดลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ITA2563 EB 13 ข้อ 5 หนังสือแจ้งเวียน
ITA2563 EB 13 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจง ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ
ITA2563 EB 13 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและขออนุญาตนำเผยแพร่.docx
ITA2563 EB 14 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ
ITA2563 EB 14 ข้อ 2.1 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
ITA2563 EB 14 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการเผยแพร่ ปี2563
ITA2563 EB 2 ข้อ 3.3 (3.3.1-3.3.6) เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ITA2563 EB 2 ข้อ 3.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ITA2563 EB 8 ข้อ 4 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน