หน้าหลัก บุคลากร ภาพข่าว/กิจกรรม ผังงานประจำเดือน โปรแกรม News
ITA2564 EB 4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศและปลดประกาศ
ITA2564 EB 4 ข้อ 4.2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2
ITA2564 EB 4 ข้อ 4.1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1
ITA2564 EB 4 ข้อ 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์
ITA2564 EB 4 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่
ITA2564 EB 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ITA2564 EB 4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่
ITA2564 EB 4 ข้อ 1.3 แผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ITA2564 EB 4 ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
ITA2564 EB 4 ข้อ 1.1 เผยแพร่แผน บันทึกข้อความลงนามคำส่ง และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่ –
ITA2564 หลักฐานการประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก
ITA2564 EB 8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น ดีมาก