หน้าหลัก บุคลากร ภาพข่าว/กิจกรรม ผังงานประจำเดือน โปรแกรม News
รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ
รับสมัครงาน รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ITA รายงาน การติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลฯ
ITA รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการฯ
ITA การดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ITA รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ITA ผลการดำเนินงานดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2562
ITA Flow Chart กลุ่มงาน
ITA รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 2/2562
ITA แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562
ITA แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 สขร.1