หน้าหลัก บุคลากร ภาพข่าว/กิจกรรม ผังงานประจำเดือน โปรแกรม News
ITA2564 EB9 ข้อ 3 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564
ITA2564 EB9 ข้อ 4.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบรายงานสรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564
ITA2564 EB9 ข้อ 4.2 รายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564
ITA2564 EB9 ข้อ 5 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 - Copy
ITA2564 EB 7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ITA2564 EB 7 ข้อ 3แนวทางการบริหารเจ้าหน้าที่ผลงานต่ำ
ITA2564 EB 7 ข้อ 2 มาตรการแนวทางการบริหารเจ้าหน้าที่ผลงานต่ำ
ITA2564 BE 7 บันทึกชี้แจง ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ITA2564 EB 18 ข้อ 1.2 แก้ไข
ITA2564 EB 18 ข้อ 2.1 แก้ไข
ITA2564 EB 1 อยู่ใต้ EB 2 คลิกมุมขวามือ "คำว่าคลิกอ่านข่าวทั้งหมด" ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเว็บไซต์ยังไม่ได้ปรับปรุง
ITA2564 EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน