หน้าหลัก บุคลากร ภาพข่าว/กิจกรรม ผังงานประจำเดือน โปรแกรม News
ITA2563 EB 13 ข้อ 2.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯข้าราชการ
ITA2563 EB 13 ข้อ 2.2 มาตรการ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสลูกจ้างชั่วคราว
ITA2563 EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบแบบกำกับติดตาม
ITA2563 EB 25 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
ITA2563 EB 25 ข้อ 3 หลักฐานการประชุมชี้แจ้ง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั้งองค์กร
ITA2563 EB 24 ข้อ 2.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่
ITA2563 EB 24 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
ITA2563 EB 24 ข้อ 1.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ITA2563 EB17 ข้อ4.2 แบบรายงาน (แนบ)สรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน
ITA2563 EB17 ข้อ4.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน
ITA2563 EB17 ข้อ3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด
ITA2563 EB16 ข้อ7.2 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤตมิชอบ