หน้าหลัก บุคลากร ภาพข่าว/กิจกรรม ผังงานประจำเดือน โปรแกรม News

 

   
 

ชุมพล ดวงดีวงศ์

 
  สาธารณสุขอำเภอ  
นายประยูร จันทร์ศักดิ์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
     
ธนสา สุวรรณเลิศ         นางชมพูนุช แสงบุญเรือง ธนภัทร อุ่ยเจริญ
นักวิชาการสาธารรสุขชำนาญการ      นักวิชาการสาธารรสุขชำนาญการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
     
     
เกษร โคตรมี น.ส.จิตรารัตน์ เปรมจิตร น.ส.อริศรา​ สิทธิวงศ์ ณัฐพร วุฑฒิโกวิทย์
จพ.การเงินและบัญชี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข จพ.การเงินและบัญชี
     
     
   
  มงคล สุริยะมณี  
  พนักงานบริการ